ARCHIWUM FOTOGRAMETRII, KARTOGRAFII I TELEDETEKCJI

archiwum@sgp.geodezja.org.pl

ISSN 2083-2214, eISSN 2391-9477, DOI: 10.14681

Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji znajduje się w Czę¶ci B wykazu czasopism naukowych MNiSW - publikacje w AFKIT w roku 2015 oceniono na 7 pkt.

Szanowni Państwo,
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji wydawane jest od 1994 roku. Jest ono wydawnictwem o charakterze naukowym, wydawanym co najmniej raz do roku pod opiek± naukowych organizacji stanowi±cych Organ Założycielski tj. obecnie: Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji, Sekcja Fotogrametrii, Teledetekcji, Kartografii i SIP Komitetu Geodezji PAN, Stowarzyszenia Kartografów Polskich, Klubu Teledetekcji Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Szeroka tematyka czasopisma obejmuje prace naukowe będ±ce artykułami prezentuj±cymi wyniki badań własnych oraz opracowaniami monograficznymi czy przegl±dowymi z zakresu fotogrametrii i teledetekcji oraz kartografii i systemów informacji geograficznej. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji zwi±zane było zazwyczaj z krajowymi sympozjami fotogrametrycznymi i geoinformatycznymi. Czasopismo to jest jednym z najbardziej rozpoznawanych wydawnictw publikuj±cych osi±gnięcia naukowe z zakresu fotogrametrii i teledetekcji, a także kartografii i GIS.

Wydawnictwo jest indeksowane w następuj±cych bazach bibliograficznych artykułów, streszczeń lub czasopism:

Serdecznie zapraszamy Państwa do publikacji swoich osi±gnięć naukowych w Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. Prace o charakterze naukowym nadsyłać można na adres: archiwum@sgp.geodezja.org.pl

Z poważaniem,
Zdzisław Kurczyński

Redaktor Naczelny
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji

Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji w statystykach:

W ci±gu 22 lat istnienia AFKIT opublikowano w nim blisko 1000 artykułów naukowych z czego ponad 600 dostępnych jest w wersji elektronicznej w Wolnym Dostępie. AFKIT znajduje się w Czę¶ci B wykazu czasopism naukowych MNiSW - publikacje w AFKIT oceniono na 7 punktów (2015 rok). Dorobek opublikowany w Archiwum cytowany jest ¶rednio ponad 50 razy w roku (liczba cytowań ponad 1100 razy po¶ród artykułów dostępnych w sieci). H-index = 9 (obliczony w 2015 roku dla AFKIT, co oznacza, że istnieje 9 publikacji cytowanych przynajmniej 9-krotnie - jest to jeden z najwyższych wyników w krajowych czasopismach o zbliżonej tematyce). Index Copernicus Value (ICV) w 2014 wyniósł ICV 2014 = 70.27 - jest to wzrost oceny tej bazy czasopism po zmianach w czasopi¶mie o 49%. Rejection Rate 2014 > 40% - procent publikowanych względem zgłoszonych do publikacji artykułów

AFKIT jest czasopismem publikowanym w Wolnym Dostępie (Open Access), co oznacza, że artykuły s± dostępne w Internecie dla wszystkich
użytkowników natychmiast po publikacji. Artykuły dostępne s± na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.
Tre¶ć licencji jest dostępna na stronie: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pl
Zbiory Archiwum gromadzone zgodnie z zasadami Biblioteki Narodowej
Za zgłoszenie i procedowanie artykułu nie jest pobierana od autorów opłata.

 

"Wsparcie procesu wydawniczego naukowego czasopisma branżowego Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji - zadanie finansowane w ramach umowy 593/P-DUN/2019 ze ¶rodków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalno¶ć upowszechniaj±c± naukę"