ARCHIWUM FOTOGRAMETRII, KARTOGRAFII I TELEDETEKCJI

Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji - vol. 16, Stare Jablonki 2006
 • Okładka

 • Strony informacyjne

 • Spis treści PL

 • Spis treści EN


 • Joanna Adamczyk
  Zastosowanie podejścia obiektowego w badaniach transgranicznych na wschodniej granicy Unii Europejskiej

 • Małgorzata Błaszczyk, Wojciech Drzewiecki
  Wstępna ocena możliwości wykorzystania obrazów satelitarnych ASTER w monitoringu lodowców Svalbardu

 • Sławomir Boczar, Rafał Dąbrowski, Witold Fedorowicz-Jackowski, Jacek Zych
  Kamera cyfrowa Leica ADS40, skaner laserowy Leica ALS50 - doświadczenia produkcyjne

 • Andrzej Borkowski, Grzegorz Józków
  Filtracja danych lotniczego skaningu laserowego z wykorzystaniem wielomianowych powierzchni ruchomych

 • Andrzej Borkowski, Piotr Gołuch, Aloysius Wehr
  Lotniczy skaning laserowy doliny rzeki Widawy

 • Adam Boroń, Aleksander Dziedzic
  Wirtualna kopia reliktów romańskich z kościoła św. Andrzeja w Krakowie

 • Adam Boroń, Andrzej Wróbel
  Metoda wytwarzania barwnych fotoplanów rozwinięć malowideł z powierzchni kolebkowych z wykorzystaniem kamery fotogrametrycznej
  i aparatu cyfrowego

 • Jan Burdziej, Mieczysław Kunz
  Ocena wpływu rozdzielczości i metody pozyskiwania danych wysokościowych na dokładność numerycznych modeli terenu

 • Aleksandra Bujakiewicz, Michał Kowalczyk, Piotr Podlasiak Dorota Zawieska, Elżbieta Andrzejewska
  Fotogrametryczny pomiar powierzchni przełamań części rzeźb archeologicznych w celu ich wzajemnego dopasowania

 • Tomasz Chwastek, Sławomir Mikrut
  Problem automatycznego pomiaru znaczków tłowych na zdjęciach lotniczych

 • Anna Czechowicz, Sławomir Mikrut
  Analiza przydatności algorytmów detekcji krawędzi w zastosowaniach fotogrametrii bliskiego zasięgu

 • Wojciech Drzewiecki, Ewa Głowienka, Beata Hejmanowska, Marcin Dżugaj, Tomasz Trybus
  Wpływ ilości fotopunktów i dokładności numerycznego modelu wysokościowego na dokładność wysokorozdzielczej ortofotomapy satelitarnej

 • Rafał Dąbrowski, Witold Fedorowicz-Jackowski, Michał Kędzierski, Piotr Walczykowski, Jacek Zych
  Analiza możliwości wykorzystania zobrazowań z CARTOSAT-1 w opracowaniach fotogrametrycznych i kartograficznych

 • Rafał Dąbrowski, Michał Kędzierski, Sebastian Różycki, Piotr Walczykowski, Wiesław Wolniewicz, Jacek Zych
  Ocena dokładności generowania NMP z wykorzystaniem CARTOSAT-1

 • Ireneusz Ewiak, Romuald Kaczyński
  Alternatywne źródła danych dla zdjęć lotniczych w procesie generowania true ortho

 • Ireneusz Ewiak
  Metodyka generowania numerycznego modelu terenu na podstawie rosyjskich stereoskopowych zobrazowań TK-350

 • Beata Hejmanowska, Wojciech Drzewiecki, Ewa Głowienka, Stanisław Mularz, Bogdan Zagajewski, Jacek Sanecki
  Próba integracji satelitarnych obrazów hiperspektralnych z nieobrazowymi naziemnymi danymi spektrometrycznymi
  na przykładzie Zbiornika Dobczyckiego

 • Beata Hejmanowska
  Wspomaganie decyzji z wykorzystaniem narzędzi GIS - ryzyko związane z dokładnością danych źródłowych

 • Józef Jachimski, Sławomir Mikrut
  Propozycja działań środowisk geoinformatyki obrazowej związanych z opracowaniem geoinformatycznego leksykonu i słownika terminologicznego PAU

 • Artur Janowski, Piotr Sawicki, Jakub Szulwic
  Baza danych fotogrametrycznych bliskiego zasięgu jako aplikacja sieciowa

 • Artur Janowski, Piotr Sawicki, Jakub Szulwic
  Konstrukcja wizualizacji 3D obiektów bliskiego zasięgu w standardzie OpenGL

 • Jacek Jelonek, Ireneusz Wyczałek
  Automatyczna detekcja zmian urbanistycznych na zdjęciach lotniczych

 • Renata Jędryczka
  Wykorzystanie Google Earth we własnej aplikacji do internetowej wizualizacji danych geograficznych

 • Małgorzata Kaczmarczyk, Michał Kowalczyk
  Odtworzenie przestrzennego kształtu niewielkiego obiektu archeologicznego na podstawie niemetrycznych zdjęć cyfrowych

 • Mirosław Kamiński
  Analiza GIS osuwisk dla wybranego obszaru Pogórza Dynowskiego

 • Artur Karol Karwel, Ireneusz Ewiak
  Ocena dokładności modelu SRTM na obszarze Polski

 • Hanna Klimkowska, Andrzej Wróbel
  Uwagi o wykorzystaniu tachimetrów bezlustrowych w inwentaryzacji architektonicznej

 • Robert Koprowski, Regina Tokarczyk, Zygmunt Wróbel
  Zastosowanie metod analizy obrazów w trójwymiarowym pozycjonowaniu ciała pacjenta

 • Robert Koprowski, Zygmunt Wróbel
  Własności wybranych typów sieci neuronowych wykorzystywanych do detekcji położenia oczu pacjenta

 • Krzysztof Kosiński, Anna Hoffmann-Niedek, A. Zawiła
  Wydzielanie kompleksów krajobrazowo-roślinnych na zdjęciach Landsat ETM+ z zastosowaniem procedury Region Growing

 • Krzysztof Kosiński, Anna Hoffmann-Niedek
  Zastosowanie analizy wielkości i kształtu w klasyfikacji użytków zielonych na zdjęciach Landsat ETM+

 • Piotr Koza
  Orientacja obrazów stereo IKONOS oraz automatyczny pomiar modeli wysokościowych

 • Krzysztof Krawiec, Ireneusz Wyczałek
  Nadzorowana detekcja tras komunikacyjnych z wykorzystaniem metod uczenia maszynowego

 • Mieczysław Kunz
  Zmienność wzorca przestrzennego krajobrazu w świetle interpretacji dostępnych materiałów kartograficznych i teledetekcyjnych

 • Zdzisław Kurczyński, Wiesław Wolniewicz
  Wysokorozdzielcze obrazy satelitarne jako źródło opracowania danych wektorowych w standardzie TBD

 • Bogusława Kwoczyńska, Łukasz Płaczek
  Zastosowanie niemetrycznego aparatu cyfrowego Canon EOS 300D do wizualizacji 3D obiektu architektonicznego

 • Andrzej Lubecki
  Badanie zmian kształtu, wielkości i temperatur wybranych elementów terenowych na termogramach w funkcji dystansu
  czasowego i odległościowego ich rejestracji

 • Władysław Mierzwa
  Wykrywanie sygnalizowanych punktów na obrazach cyfrowych z wykorzystaniem analiz typu GIS

 • Stanisław Mularz, Wojciech Drzewiecki, Beata Hejmanowska, Tomasz Pirowski
  Wykorzystanie teledetekcji satelitarnej do badania procesu akumulacji zanieczyszczeń w rejonie Zbiornika Dobczyckiego

 • Zygmunt Paszotta
  Fotogrametryczne aplikacje z wykorzystaniem przeglądarki internetowej

 • Zygmunt Paszotta, Małgorzata Szumiło
  Weryfikacja numerycznego modelu terenu

 • Zygmunt Paszotta
  Wybrane przypadki cyfrowej korekcji radiometrycznych zniekształceń obrazów lotniczych

 • Zbigniew Perski, Gini Ketelaar, Marek Mróz
  Interpretacja danych Envisat/ASAR o przemiennej polaryzacji na obszarach zurbanizowanych w kontekście charakterystyki
  stabilnych rozpraszaczy (persistent scatterers)

 • Artur Plichta
  Badanie dokładności manualnej wektoryzacji obiektów infrastruktury kolejowej na ortofotomapie satelitarnej

 • Ryszard Preuss, Janusz Dygaszewicz
  "Ortofotomapa w sieci" - projekt GEOPORTAL.GOV.PL

 • Ryszard Preuss, Wiesław Wolniewicz, Sebastian Różycki
  Próba podniesienia wartości informacyjnej cyfrowych ortofotomap

 • Krystian Pyka, Antoni Rzonca
  Badanie jakości radiometrycznej ortofotogramów sporządzonych na drodze integracji fotogrametrii bliskiego zasięgu i skaningu laserowego

 • Małgorzata Szumiło, Marek Mróz, Wojciech Jach
  Opracowanie cyfrowej ortofotomapy do projektu obwodnicy Olsztyna

 • Przemysław Tymków, Andrzej Borkowski
  Wykorzystanie danych lotniczego skaningu laserowego do nadzorowanej klasyfikacji pokrycia terenu dla potrzeb modelowania hydrodynamicznego

 • Wiesław Wolniewicz, Marek Zaremba
  Wykorzystanie danych lotniczego skaningu laserowego jako osnowy geometrycznej dla korekcji obrazów QuickBird

 • Ireneusz Wyczałek
  Wykorzystanie decyzyjnych automatów komórkowych w klasyfikacji obrazów satelitarnych

 • Piotr Wężyk
  Integracja technologii geoinformatycznych w analizie uszkodzeń lasu spowodowanych przez huragan w Puszczy Piskiej

 • Piotr Wężyk, Krystian Pyka, Ireneusz Jędrychowski
  Wpływ jakości numerycznego modelu terenu na wynik ortorektyfikacji wysokorozdzielczych obrazów satelitarnych IKONOS-2

 • Aleksander Żarnowski, Anna Sobieraj
  Technologia geoinformatyczna i SIP - problemy i perspektywy

 • Zbigniew Zdunek, Ireneusz Wyczałek
  Wpływ rozmieszczenia fotopunktów na jakość kalibracji obrazu QuickBird 2 metodą fizycznego modelu sensora

 • Jan Ziobro
  Przedwyrównawcze wykrywanie bledów grubych w pomiarze środków rzutu dla aerotriangulacji

 • Jan Ziobro
  Skuteczność dodatkowych parametrów wyrównania w aerotriangulacji