ARCHIWUM FOTOGRAMETRII, KARTOGRAFII I TELEDETEKCJI

Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji - vol. 12, 2002
 • Spis treści

 • Aleksandra Bujakiewicz - Przedmowa
 • Marek Bakuła, Jolanta Bałandynowicz, Cezary Czyżewski, Tomasz Murzyński
  Próba integracji typowych baz mapy numerycznej oraz bazy opisowej


 • Teresa Baranowska, Ryszard Gronet, Zenon F. Poławski
  Koncepcja treści mapy pokrycia i użytkowania terenu w skali 1:50 000 opracowanej przy wykorzystaniu barwnych zdjęć lotniczych


 • Krzysztof Będkowski, Hubert Norman
  Zastosowanie technik geomatycznych do analizy rozmiaru i rozmieszczenia szkód spowodowanych w lasach przez huraganowe wiatry


 • Aleksandra Bujakiewicz, Włodzimierz Kunach, Henryk Skrobek, Mariusz Roszczyński
  Wykorzystanie fotogrametrii i teledetekcji w zarządzaniu infrastrukturą komunikacyjną miasta


 • Jerzy Chmiel
  Przykład wykorzystania sieci neuronowych w cyfrowej klasyfikacji i pokrycia terenu


 • Anne da Col, Billen Roland, Schumacker Benoit, Ireneusz Ewiak, Romuald Kaczyński
  Educational software for digital photogrammetry


 • Katarzyna Dąbrowska - Zielińska, M Gruszczyńska, K.Stankiewicz,, A. Hościło
  Dane satelitarne pozyskiwane w widmie optycznym i mikrofalowym jako źródło informacji o bilansie wodnym dla basenu rzeki Biebrzy


 • Wiesław Dębski, Piotr Walczykowski, Paweł Kamiński
  Wykorzystanie wielospektralnej techniki video w rozpoznaniu środowiska naturalnego


 • Wiesław Dębski, Piotr Walczykowski, Paweł Kamiński
  Możliwości interpretacyjne zobrazowań pozyskanych przy wykorzystaniu techniki video w zakresie UV


 • Irenusz Ewiak, Romuald Kaczyński
  Dokładność generowania NMT ze zdjęć lotniczych PHARE w skali 1:26 000


 • Idzi Gajderowicz, Aleksander Żarnowski
  Modernizacja ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków na podstawie metod i technologii fotogrametrii cyfrowej


 • Beata Hejmanowska, Andrzej Winiarczyk, Ewa Głowienka
  System Informacji Przestrzennej w powiecie stalowowolskim w aspekcie możliwości jego wykorzystania przez administrację zespoloną


 • Agata Hościło
  Wykorzystanie obrazu satelitarnego jako podkładu do turystycznej mapy Biebrzańskiego Parku Narodowego


 • Bogdan Jankowicz
  Zastosowanie niskopułapowych lotów bezzałogowych dla fotogrametrycznego pozyskiwania informacji o terenach wiejskich


 • Bogdan Jankowicz
  Przydatność obrazów rejestrowanych kamerami APS (Advanced Photo System) z nalotów niskopułapowych dla fotogrametrycznego monitoringu obszarów wiejskich


 • Artur Janowski, Jerzy Miałdun, Jakub Szulwic
  Wyznaczanie przemieszczeń gruntu podczas modelowych badań laboratoryjnych z wykorzystaniem pseudoanaglifów


 • Renata Jędryczka
  Pomiary GPS/IMU, a wyznaczanie elementów orientacji zewnętrznej


 • Romuald Kaczyński
  Dokładność opracowania ortofotomapy cyfrowej z danych CARTERRA GEO Pan i Quick Bird Pan


 • Michał Kędzierski
  Wykorzystanie analizy falkowej w procesie filtracji obrazów cyfrowych


 • Michał Kowalczyk
  Wpływ rozmiaru okrągłej sygnalizacji na dokładność i powtarzalność pomiaru współrzędnych tłowych


 • Lech Kujawa, Wiesław Wolniewicz
  Terenowa weryfikacja kartometryczności panchromatycznych zdjęć IRS 1C/1D


 • Zdzisław Kurczyński
  Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenach gdzie funkcjonują mapy ewidencyjne w skali 1:2880 z wykorzystaniem metod fotogrametrii cyfrowej


 • Robert Lach, Cezary Misiun, Lesław Skrzypczyk
  Technologiczna granica dokładności opracowania ortofotomap na podstawie ortorektyfikacji wysokorozdzielczych zdjęć satelitarnych IKONOS


 • Małgorzata Leszczyńska
  Zdjęcia cyfrowe jako uzupełniający element baz GIS


 • Stanisław Lewiński, Zenon F. Poławski
  Interpretacja form pokrycia terenu i użytkowania ziemi na podstawie zdjęć z satelity IRS-1C


 • Adam Linsenbarth
  Europejskie programy i projekty wspomagające tworzenie społeczeństwa informacyjnego


 • Urszula Marmol
  Analiza częstotliwościowa jako metoda filtrowania profili powierzchni topograficznej


 • Miałdun Jerzy
  Nowe spojrzenie na stare mikrodensytogramy


 • Jerzy Nita
  Wykorzystanie modeli numerycznych powierzchni terenu i zdjęć lotniczych w ocenie form morfologicznych dla potrzeb waloryzacji krajobrazu


 • Joanna Nowak
  Struktura operatora rzutu w konstrukcjach fotogrametrycznych


 • Jolanta Orlińska, Robert Pośnik, Ryszard Preuss
  Cyfrowa postać materiałów źródłowych dla automatycznego generowania numerycznego modelu terenu


 • Katarzyna Osińska-Skotak
  Przydatność zdjęć termalnych dla planowania przestrzennego w obszarach miejskich


 • Ryszard Preuss
  Aerotriangulacja wieloczasowa


 • Magdalena Prochalska, Andrzej Wróbel
  Opracowanie rozwinięcia obrazów termograficznych komina przemysłowego


 • Piotr Sawicki
  Fotogrametryczne systemy do pomiaru punktów w bliskim zasięgu


 • Alina Wróbel, Andrzej Wróbel
  Badanie dokładności przestrzennego odwzorowania obiektów na podstawie stereopary zdjęć termograficznych


 • Paweł Wysocki
  Analiza informacji przestrzennej w systemie TerraBit


 • Dorota Zawieska, Piotr Podlasiak
  System automatycznej analizy prążków mory projekcyjnej