ARCHIWUM FOTOGRAMETRII, KARTOGRAFII I TELEDETEKCJI

Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji - vol. 14, Białobrzegi 2004
 • Vol. 14. Okładka i spis treści

 • Zdzisław Kurczyński
  Stan obrazowania lotniczego i satelitarnego w świetle XX Kongresu MTFiT w Istambule - 2004 r.

 • Wiesław Wolniewicz
  Komisja II "Systemy przetwarzania danych przestrzennych, analiz i reprezentacji" na XX Kongresie MTFiT w Istambule

 • Aleksandra Bujakiewicz
  Aspekty naukowo-badawcze i organizacyjne związane z działalnością Komisji III MTFiT "Teoria i algorytmy"

 • Romuald Kaczyński
  Komisja IV "Bazy danych przestrzennych i kartografia cyfrowa" (Spatial Information Systems and Digital Mapping)

 • Piotr Sawicki
  Komisja V MTFiT "Techniki wizyjne bliskiego zasięgu" - działalność i badania w latach 2000-2004 oraz kierunki dalszego rozwoju

 • Józef Jachimski
  Kształcenie kadr, międzynarodowa współpraca w zakresie nowych technologii oraz ocena rynków geoinformatyki obrazowej
  w świetle obrad Komisji VI na XX kongresie MTFiT w Istambule

 • Sławomir Mikrut, Ewa Głowienka
  Przegląd prac Komisji VII na XX Kongresie MTFiT w Istambule

 • Krzysztof Będkowski, Sławomir Mikrut
  Wstępna analiza przydatności wielospektralnych zdjęć lotniczych do fotogrametrycznej inwentaryzacji struktur przestrzennych w drzewostanach

 • Zbigniew Bochenek
  Zastosowanie różnych metod określania zmian pokrycia terenu na obszarach miejskich z wykorzystaniem zdjęć satelitarnych

 • Adam Boroń, Marta Borowiec, Andrzej Wróbel
  Kompleksowa, cyfrowa dokumentacja fotogrametryczna wzgórza zamkowego w Rabsztynie k. Olkusza

 • Adam Boroń, Marta Borowiec, Andrzej Wróbel
  Uwagi o wykonywaniu cyfrowych ortofotomap terenów zalesionych

 • Jerzy Butowtt, Michał Kędzierski
  Podwyższenie rozdzielczości obrazów cyfrowych w fotogrametrii bliskiego zasięgu

 • Monika Chojowska, Władysław Mierzwa
  Automatyczna interpretacja obrazów z kamery ADS40 dla celów kontroli teledetekcyjnej upraw w systemie IACS

 • Alicja Ciach-Żelazko, Regina Tokarczyk
  Korekcja obrazów cyfrowych dla optymalizacji ich automatycznego pomiaru

 • Jerzy Cierniewski, Tomasz Gdala
  Wirtualne powierzchnie do przewidywania obrazu gleb w zmieniających się warunkach oświetlenia i obserwacji ich powierzchni

 • Katarzyna Dąbrowska-Zielińska, Wanda Kowalik, Maria Gruszczyńska, Agata Hościło
  Globalny monitoring środowiska i bezpieczenstwa (GMES) integrowanie danych obserwacji Ziemi dla obszaru Polski

 • Wiesław Dębski, Piotr Walczykowski
  Pozyskiwanie informacji obrazowej w ramach traktatu OPEN SKIES

 • Wiesław Dębski, Piotr Walczykowski, Robert Żukowicz
  Dobór lotniczych czarno-białych materiałów światłoczułych dla potrzeb fotogrametrii i teledetekcji

 • Ireneusz Ewiak, Romuald Kaczyński
  Dokłladność automatycznego generowania NMT na podstawie danych HRS SPOT 5 oraz HRG SPOT 4

 • Anna Gawin
  Ocean możliwości zastosowania fotogrametrii cyfrowej do inwentaryzacji stanu robót górniczych KWB "Bełchatów"

 • Karsten Jacobsen
  Use of Very High Resolution Satellite Imagery

 • Artur Janowski, Jakub Szulwic
  Współczesne narzędzia programistyczne na usługach fotogrametrii i SIP

 • Artur Janowski, Zygmunt Paszotta, Jakub Szulwic
  Podstawy technologiczne systemu internetowych pomiarów obrazów fotogrametrycznych

 • Artur Janowski, Zygmunt Paszotta, Jakub Szulwic
  Prezentacja i zastosowanie systemu internetowych pomiarów obrazów fotogrametrycznych

 • Artur Janowski, Piotr Sawicki, Jakub Szulwic
  Wizualizacja 3D w standardzie OpenGL obiektu architektonicznego na podstawie danych fotogrametrycznych

 • Piotr Jaszczak
  Porównanie metod ortorektyfikacji obrazu Ikonos w programie PCI GEOMATICA 9.0

 • Renata Jędryczka
  Wizualizacje VRML/X3D danych fotogrametrycznych w aplikacjach internetowych

 • Artur Karol Karwel
  Badanie wpływu jakości danych inicjalnych na korekcje obrazu satelitarnego systemu Ikonos

 • Michałl Kędzierski
  Porównanie edukacyjnego oprogramowania do lotniczej fotogrametrii cyfrowej z profesjonalnymi systemami fotogrametrycznymi

 • Michał Kędzierski
  Filtracja zdjęć lotniczych w celu podwyższenia dokładności automatycznej aerotriangulacji cyfrowej

 • Krzysztof Kosiński
  Znaczenie rozdzielczości spektralnej zdjęć Landsat ETM+ w identyfikacji łąk o różnym uwilgotnieniu i użytkowaniu

 • Michał Kowalczyk
  Automatyczna identyfikacja sygnalizacji punktów na obrazach cyfrowych

 • Przemysław Kupidura
  Reference3D - baza danych trójwymiarowych o zasięgu globalnym

 • Przemysław Kupidura
  Porównanie dokładności korekcji geometrycznej obrazów SPOT wykonanej przy ręcznej i automatycznej identyfikacji punktów dostosowania

 • Stanisław Lewiński, Ireneusz Ewiak
  Wstępna ocena przydatności zdjęć satelitarnych ASTER w teledetekcji i fotogrametrii

 • Adam Linsenbarth
  Pierwsza dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca geoinformacji

 • Marek Mróz, Małgorzata Ciołkowska
  Porównanie możliwości identyfikacji upraw rolniczych na podstawie serii obrazów radarowych ENVISAT / ASAR / IMG i APG oraz wielospektralnych obrazów SPOT XS/XI

 • Małgorzata Mycke-Dominko, Olga Ślinkina
  Ocena podatności lasu na pożar na podstawie obrazów satelitarnych NOAA-AVHRR

 • Katarzyna Osińska-Skotak, Anna Fijałkowska, Zofia Chudzyńska
  Wpływ korekcji geometrycznej na wyniki klasyfikacji zdjęć wielospektralnych

 • Katarzyna Osińska-Skotak, Marek Kruk, Marek Mróz, Małgorzata Ciołkowska
  Superspektralne dane satelitarne CHRIS/PROBA w ocenie jakości wód jeziornych

 • Marek Ostrowski
  Możliwości wykorzystania fotogrametrii w badaniach krajobrazu

 • Natalia Piechocka, Urszula Marmol, Józef Jachimski
  Stereometryczna weryfikacja NMT uzyskanego ze skaningu laserowego

 • Piotr Podlasiak
  Wyznaczanie parametrów dystorsji kamery na podstawie zdjęć obiektów naturalnych i korekcja zdjęć

 • Ryszard Preuss
  Potrzeba budowy portalu obrazowego w Polsce

 • Ryszard Preuss
  Zakres zastosowań cyfrowej ortofotomapy w Polsce

 • Krystian Pyka
  Poszukiwanie falkowych miar potencjału informacyjnego obrazów cyfrowych jako wskaźników jakości wizualnej

 • Antoni Rzonca
  Współczesne metody kompleksowej inwentaryzacji zabytków na przykładzie parafialnego kościoła w Michalicach

 • Mariusz Twardowski
  System agentowy w geoinformatyce obrazowej

 • Piotr Wężyk, Andrzej Świąder
  Wykorzystanie Numerycznych Modeli Terenu w aplikacjach z zakresu leśnictwa i ochrony przyrody

 • Piotr Wężyk, Łukasz Przybyłek
  Zastosowanie zdjęć lotniczych oraz ortofotomap cyfrowych w procesie weryfikacji i aktualizacji leśnej mapy numerycznej

 • Piotr Wężyk, Krystian Kozioł, Andrzej Świąder
  Integracja internetowych serwisów mapowych z bazami danych na przykładzie prezentacji geodanych obszaru Puszczy Niepołomickiej oraz Krakowa

 • Wiesław Wolniewicz
  Porównanie wyników ortorektyfikacji obrazów satelitarnych o bardzo dużej rozdzielczości

 • Ireneusz Wyczałek, Elżbieta Wyczałek, Artur Plichta
  Segmentacja wysokorozdzielczego zobrazowania satelitarnego w celu rozpoznania kompleksów urbanistycznych

 • Dorota Zawieska
  Analiza parametrów antropometrycznych sylwetki czlowieka

 • Rafał Zieliński
  Dokładność danych radarowych SRTM - teoria i praktyka

 • Aleksander Żarnowski
  Textual Model of Graphic Data