ARCHIWUM FOTOGRAMETRII, KARTOGRAFII I TELEDETEKCJI

Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji - vol. 15, Kraków 2004
 • Spis treści

 • Dorozhynskyy O. - Słowo wstępne

 • Dorozhynskyy O. - Historia Katedry

 • Gniadek J., Harasimowicz S., Zygmunt M.
  Wpływ rozłogów działek przeznaczonych pod użytki zielone i przestrzennych cech gospodarstw na koszty uprawowe (na przykładzie wsi Staniątki) • Noga K., Kubowicz H.
  Analiza porównawcza elementów powierzchniowych w oparciu o dane z mapy katastralnej i numeryczne


 • Burshtynska K., Zając A., Suprun I.
  Digital Elevation modelling on cartomectric data


 • Dorozhynskyy O., Hlotov B.
  Analiz technologicznoj schicmy wiznaczenija kilkisnich paramietriw ostriwnich lodowikiw za riezultatami cifrowowo stereofotogramietricznowo znimanija


 • Tukaj R.
  Dokładność opracowań z wykorzystaniem pomiaru metodą skaningu laserowego - LiDAR. Standard ASPRS


 • Żarnowski A.
  Model tekstowy danych graficznych i możliwości jego zastosowania w fotogrametrii cyfrowej


 • Harasimowicz S., Kostrubiec A.
  Ocena oddziaływania na środowisko (EIA) dotycząca przedsięwzięć z zakresu gospodarowania obszarami rolnymi


 • Zygmunt M.
  Autorska metoda tworzenia nieregularnej siatki trójkątów prowadząca do triangulacji Delaunay'a z ograniczeniami


 • Gola-Szlachta J.
  Zakres niezbędnych procedur związanych z lokalizacją i przygotowaniem do realizacji autostrady


 • Borowiecki I., Ślusarski M.
  Propozycja systemu zarządzającego informacjami o nieruchomościach


 • Pałys T., Siejka Z.
  Próba wykorzystania naziemnego skanera laserowego Trimble Callidus do generowania modelu przestrzennego obiektów inżynierskich


 • Kaczor G.
  Możliwości wykonywania ciągłego pomiaru dopływu ścieków do oczyszczalni wiejskich na przykładzie Koszyc


 • Ostrowski J.
  Przestrzenna charakterystyka środowiska glebowego Polski w systemie geoinformacyjnym


 • Gargula T.
  Technika sieci modularnych jako uniwersalna metoda pomiarów geodezyjnych


 • Jankowicz B.
  Wpływ interpretacyjnych funkcji mózgu na fotointcrpretację obrazów


 • Jankowicz B.
  Kontrola nalotu fotogrametrycznego wykonywanego z bezzałogowych środków latających


 • Piech I.
  Dokładność identyfikacji różnego typu szczegółów przy wykorzystaniu stacji cyfrowej Dephos


 • Tumska O., Procyk M., Janczak W.
  Wybór parametrów przy automatycznym tworzeniu numerycznego modelu rzeźby terenu z wykorzystaniem zdjęć lotniczych


 • Iwanczuk O.
  Metoda stereofotogrametrycznego opracowania obrazów REM


 • Wrona T.
  Cechy wizualne zdjęć analogowych i obrazów cyfrowych


 • Kwoczyńska B., Maciejasz A.
  Numeryczny Model Terenu jako źródło danych w prowadzeniu prac projektowych oraz metody jego wizualizacji


 • Plewako M.
  Współczesne podejście do zagadnienia wyznaczania współrzędnych fotopunktów