ARCHIWUM FOTOGRAMETRII, KARTOGRAFII I TELEDETEKCJI

Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji - vol. 20, Kraków 2009
 • Spis treści

 • Józef Jachimski, Jacek Kozak, Małgorzata Luc
  Przedmowa


 • Anna Banaszek, Sebastian Banaszek, Aleksander Żarnowski
  Technologia opracowania rastrowych map turystycznych z danymi opisowymi obiektów


 • Tomasz Biegała, Ryszard Preuss
  Ocena jakości NMPT tworzonego metodą dopasowania cyfrowych zdjęć lotniczych


 • Andrzej Borkowski, Krzysztof Sośnica
  Zastosowanie dyskretnej transformacji falkowej do filtracji danych lotniczego skaningu laserowego


 • Natalia Borowiec
  Generowanie trójwymiarowego modelu budynku na podstawie danych lidarowych


 • Urszula Cisło
  Próba opracowania symboli 3D wybranych obiektów trójwymiarowej wielorozdzielczej bazy topograficznej


 • Anna Czechowicz, Regina Tokarczyk
  Lokalizacja punktów pomiarowych w systemie do trójwymiarowego pozycjonowania ciała wybranymi metodami sztucznej inteligencji


 • Michal Dec, Żaneta Kaszta, Karolina Korzeniowska, Adam Podsada, Szymon Sobczyszyn-Żmudź, Anna Wójtowicz, Elżbieta Zimna,Katarzyna Ostapowicz
  Zmiany użytkowania ziemi w trzech gminach karpackich (Niedzwiedz, Szczawnica i Trzciana) w drugiej połowie XX wieku


 • Jacek Górski
  Ogólnodostepne mapy powiatów jako środek przekazu informacji o infrastrukturze społecznej


 • Beata Hejmanowska, Ewelina Hnat
  Wielokryterialna analiza lokalizacji zabudowy na przykładzie gminy Podegrodzie


 • Beata Hejmanowska, Wojciech Woźniak
  Analiza wpływu liczby mierzonych punktów granicznych działki na dokładność określania jej pola powierzchni


 • Waldemar Izdebski
  Rola PODGiK w funkcjonowaniu krajowej infrastruktury danych przestrzennych


 • Joanna Jaroszewicz, Bożena Degórska
  Koncepcja modelu analiz przestrzennych do identyfikacji terenów wyłączonych z zabudowy, na potrzeby studiów uwarunkowań i kierunków
  zagospodarowania przestrzennego gmin miejskich


 • Renata Jędryczka
  CITYGML w świetle interoperacyjności trójwymiarowych danych geoprzestrzennych


 • Marek Kachnic
  Mapa wiarygodności rozpoznania pierwszego poziomu wodonośnego wykonana na podstawie rankingu studzien w rejonie Unisławia


 • Artur Karol Karwel
  Ocena dokładności aerotriangulacji zobrazowań ADS40


 • Michał Kowalczyk
  Badanie możliwości automatycznego dopasowania obrazów o zbliżonych elementach orientacji zewnetrznej


 • Michał Kowalczyk, Piotr Podlasiak, Ryszard Preuss, Dorota Zawieska
  Wspomaganie programowe manualnego pozyskiwania linii strukturalnych dachów dla generowania true ortho


 • Krystian Kozioł
  Zastosowanie wybranych atrybutów NMT w przybliżonym określeniu granic wysokościowych pięter roślinnych na przykładzie
  nadleśnictwa Piwniczna


 • Bartłomiej Kraszewski
  Analiza dokładności podstawowych produktów fotogrametrycznych uzyskanych z zobrazowań pozyskanych trzylinijkową cyfrową lotniczą
  kamerą ADS40


 • Bogusława Kwoczyńska, Krzysztof Kozik, Karolina Lech
  Zastosowanie zdjeć lotniczych do tworzenia modelu 3D miasta na przykładzie Miechowa


 • Jan Lach, Krystian Kozioł
  Implementacja algorytmów analiz przestrzennych dla dużych zbiorów danych na przykładzie topograficznego indeksu pozycji
  z wykorzystaniem środowiska Matlab


 • Jacek Łubczonek, Marta Włodarczyk
  Tworzenie i aktualizacja map elektronicznych dla żeglugi śródladowej z wykorzystaniem cyfrowych obrazów teledetekcyjnych


 • Urszula Marmol
  Integracja danych lidarowych i fotogrametrycznych w procesie automatycznego wykrywania obiektów


 • Sławomir Mikrut, Urszula Dużyńska
  Próba rekonstrukcji nieistniejacych obiektów architektonicznych na wybranym przykladzie


 • Marek Mróz, Magdalena Mleczko
  Techniczne i formalne aspekty budowy bazy wzorców do teledetekcyjnej kontroli wniosków o płatności obszarowe w ramach wspólnej
  polityki rolnej unii europejskiej


 • Jan Musiał
  Metodyka oceny stanu środowiska przyrodniczego obszarów prawnie chronionych w polsce w oparciu o zintegrowane dane
  teledetekcyjne i klimatyczne


 • Krzysztof Naus
  Google Maps, Yahoo Maps, Microsoft Virtual Earth i Google Earth jako narzędzia do monitorowania ruchu statków śledzonych w systemie AIS


 • Magdalena Niemiec, Grzegorz Jóźków, Andrzej Borkowski
  Monitorowanie zmian ukształtowania powierzchni terenu spowodowanych erozją wodną z wykorzystaniem naziemnego skanowania laserowego


 • Tomasz Pirowski
  Ranking metod integracji obrazów teledetekcyjnych o różnej rozdzielczości - ocena formalna scalenia danych Landsat TM i IRS-PAN


 • Krystian Pyka
  Mapowanie tonalne obrazów o podwyższonej rozdzielczości radiometrycznej z wykorzystaniem transformacji falkowej


 • Aleksandra Rejowicz, Alina Wróbel, Andrzej Wróbel
  Przestrzenna wizualizacja dobowych zmian rozkładu temperatury na zewnętrznej powierzchni budynku


 • Piotr Sawicki, Sławomir Zwolenik, Sebastian Grabowski
  Rekonstrukcja scen termalnych w autorskim programie Vision Plus 3D


 • P. Sedo, R. Diaz, L. Romero, V. Gracia, J.F. Piolle, V. Kerbaol, A. Michail, N. Kitson, N. Pittam, M. Stelmaszczuk
  PEARL - system do zarządzania środowiskiem portowym


 • Robert Szczepanek
  Systemy Informacji Przestrzennej - wieża Babel XXI wieku


 • Mariusz Szymanowski, Maciej Kryza
  Zastosowanie regresji ważonej geograficznie do modelowania miejskiej wyspy ciepła we Wrocławiu


 • Piotr Tompalski
  Naziemny skaning laserowy w inwentaryzacji zieleni miejskiej na przykładzie plant w Krakowie


 • Artur Warchoł
  Wykorzystanie wskaźnika intensywności odbicia w procesie pozyskiwania sieci drogowej z danych lidarowych


 • Piotr Wężyk, Marta Szostak, Piotr Tompalski
  Porównanie dokładności metody "foto" z automatyczną analizą danych lotniczego skaningu laserowego dla celów kontorli
  dopłat bezpośrednich


 • Piotr Wężyk, Elżbieta Wawrzeczko
  Zastosowanie lotniczego skaningu laserowego w określaniu zwarcia koron drzew na plantach krakowskich


 • Dariusz Ziółkowski, Edyta Woźniak
  Metoda redukcji plamkowania na obrazach radarowych za pomoca dwustopniowego filtru warunkowego


 • Najnowsze publikacje w wydawnictwach grupy geoinformatycznej