ARCHIWUM FOTOGRAMETRII, KARTOGRAFII I TELEDETEKCJI

Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji - vol. 13, Wrocław 2003
 • Okładka

 • Pierwsze strony vol. A

 • Pierwsze strony vol. B

 • Spis treści (PL)

 • Spis treści (ENG)

 • Bac-Bronowicz J.
  Przedmowa


 • Ney B.
  Kierunki działalności Wydziału Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych PAN zwiazane z geoinformacją


  Vol. 13 A
  KARTOGRAFIA I SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ
  Artykuły i prezentacje


 • Adamczyk J.
  Charakterystyka zapotrzebowań użytkowników systemów informacji geograficznej dla powierzchniowych form ochrony przyrody


 • Andrzejewska M., Baranowski M.
  Wizualizacja danych w Elektronicznym Atlasie Środowiska Polski


 • Bac-Bronowicz J., Borkowski A.
  Próba określenia wielowariantowego pola podstawowego dla wartości opadu atmosferycznego


 • Chrobak T.
  Metoda uogólnienia danych w procesie generalizacji obiektów liniowych


 • Dyras I., Dobesch H., Grueter E., Perdigao A., Tveito O. E., Thornes J. E., Van Der Wel F., Bottai L.
  Zastosowanie Geograficznych Systemów Informacyjnych w klimatologii i meteorologii, COST719


 • Dyras I., Serafin-Rek D., Lapeta B.
  Zastosowanie GIS do prezentacji i analizy danych satelitarnych i meteorologicznych


 • Fagiewicz K.
  Przestrzenna diagnoza stanu środowiska przyrodniczego wybranych obszarów województwa śląskiego (na podstawie wielowymiarowej
  analizy numerycznej mapy sozologicznej w skali 1:50 000)


 • Gajderowicz I.
  Lokalne układy współrzędnych


 • Gotlib D.
  Baza Danych Topograficznych a produkcja map topograficznych


 • Górski J.
  Rola publikacji kartograficznych w reklamie na przykładzie planów miast


 • Iwaniak A.
  Metodyka Zarządzania projektami GIS


 • Kozak J.
  Dokładność globalnych map użytkowania ziemi i pokrycia terenu na przykładzie Global Land Cover Characterization Data Base


 • Krzywicka-Blum E.
  Współczesna użyteczność map


 • Kuraś B.
  Technologia GIS jako kompleksowe narzędzie w badaniach waloryzacyjnych środowiska przyrodniczego na przykładzie miasta Bielsko-Biała


 • Leszczyńska M.
  Rola GIS w promowaniu turystyki regionalnej


 • Lewiński St., Polawski Z. F.
  Zastosowanie narzędzi geoinformatycznych do oceny zawartości informacji na zdjęciach satelitarnych IRS-1C


 • Laszczuk A.
  Geoinformacje jakościowym paradygmatem budowania przewagi informacyjnej w badaniach geografii (nie)bezpieczeństwa


 • Madej P.
  Interaktywne mapy w internecie - przykłady wykorzystania GIS do generowania rozwiązań opartych o SVG


 • Makar A., Naus K.
  Pozyskiwanie danych do tworzenia numerycznego modelu dna


 • Olszewski R.
  Modelowanie kartograficzne z wykorzystaniem neurorozmytych automatów komórkowych


 • Osińska-Skotak K., Zaczek-Peplińska J.
  Problematyka tworzenia numerycznego modelu terenu na podstawie pomiarów geodezyjnych na przykładzie Wydmy Łąckiej


 • Poniży L.
  Próba przestrzennej analizy porównawczej stanu środowiska przyrodniczego i zachorowalności na choroby cywilizacyjne (na przykładzie Poznania)


 • Selby R., Mikrut S.
  Najnowsze narzędzia w "PCI Geomatica" do ortorektyfikacji i fuzji (wyostrzania) wysokorozdzielczych zobrazowań satelitarnych


 • Siekierska E., Richardson D., Muller A., Francis K.
  Wizualizacja zintegrowanej wiedzy w celu podejmowania decyzji zrównoważonego rozwoju - przykład Departamentu Zasobów Naturalnych w Kanadzie


 • Slinkina O. A., Bychkov V. A., Sukhinin A. I.
  Determination of criteria for burned area identification in Nizhnee Priangarye territory using GIS


 • Stankiewicz M.
  Od obiektu terenowego do jego odpowiednika na mapie i w bazie danych


 • Szubert M.
  Cyfrowy model wysokości powierzchni podczwartorzędowej na Wyżynie Woźnicko-Wieluńskiej


 • Ustrnul Z., Czekierda D.
  Konstrukcja map temperatury powietrza Polski z wykorzystaniem GIS


 • Werner P.
  Symulacja Monte Carlo rozwoju sieci teleinformatycznych, radiokomunikacji i radiodyfuzji w Polsce (na podstawie modelu potencjału geograficznego)


 • Wężyk P., Goś M.
  Zastosowanie narzędzi geoinformatycznych w monitoringu szaty roślinnej Puszczy Niepołomickiej


 • Wysocki P.
  Optymalizacja metody modernizacji ewidencji gruntów i budynków


 • Zaczek-Peplińska J.
  Rozwój metod prezentacji wyników monitorowania ruchu wydm (na przykładzie Mierzei Łebskiej)


 • Żarnowski A.
  E-język i generowanie symboli E-jezyka na podstawie transformacji "tekst-grafika"


  Vol. 13 B
  FOTOGRAMETRIA BLISKIEGO I DALEKIEGO ZASIĘGU
  Artykuły i prezentacje


 • Będkowski K., Miścicki S.
  Zastosowanie cyfrowej stacji fotogrametrycznej VSD w leśnictwie


 • Borkowski A.
  Modelowanie powierzchni terenu zawierającej linie nieciągłości na podstawie danych skaningu laserowego


 • Boroń A., Borowiec M.
  Aerotriangulacja archiwalnego, nieregularnego bloku zdjęć zalesionych terenów górskich


 • Bujakiewicz A., Zawieska D., Kowalczyk M.
  Trójwymiarowe modelowanie obiektu architektonicznego


 • Cierniewski J., Gdala T.
  Wpływ rozkładu irradiacji nieba na obraz gleb w zakresie optycznym


 • Dąbrowska-Zielińska K., Gruszczyńska M., Hościło A., Stankiewicz K., Kowalik W.
  Wskaźniki roślinne dla obszaru bagien biebrzańskich wyprowadzone ze zdjęć satelitarnych


 • Gołuch P.
  Numeryczny Model Terenu, Numeryczny Model Pokrycia Terenu i ortofotografia jako źródło danych dla przeprowadzenia modelowania hydrodynamicznego


 • Grzesik I., Grońska J., Wróbel Al., Wróbel An.
  Stereoskopia w interpretacji termogramów obiektów inżynierskich


 • Jędryczka R.
  Nowe techniki wymiany i gromadzenia informacji a dane fotogrametryczne


 • Kosiński K., Kozłowska T.
  Zastosowanie wskaźnika NDVI i filtracji kierunkowej do rozpoznawania użytków zielonych oraz analizy zmian siedlisk i zbiorowisk łąkowych


 • Krężel A., Kowalewski M.
  System automatycznego dowiązania geograficznego i korekcji geometrycznej danych AVHRR


 • Królewicz S.
  Obraz powierzchni piaszczystych na zdjęciach lotniczych w zmieniających się warunkach ich oświetlenia i obserwacji


 • Marmol U.
  Pozyskiwanie Numerycznego Modelu Powierzchni Topograficznej (NMPT) w oparciu o dane wysokościowe pochodzące z lotniczego skanera laserowego


 • Mierzwa W., Rzonca A.
  Skanowanie powierzchni jako nowa metoda rejestracji i interpretacji szczegółów architektonicznych


 • Mozgawa J., Norman H.
  Mapy obrazowe lasów ochronnych Nadleśnictwa Pisz o szczególnym znaczeniu przyrodniczo-leśnym


 • Mularz S., Wróbel Al.
  Badanie rozkładu temperatury powierzchni terenu z wykorzystaniem zobrazowań termowizyjnych


 • Mycke-Dominko M.
  Teledetekcyjna metoda kategoryzacji zagrożenia pożarowego lasu


 • Sawicki P.
  Kalibracja aparatu cyfrowego Kodak DC 4800 w procesie fotogrametrycznego pomiaru punktów w bliskim zasięgu


 • Tokarczyk R., Brodzińska M.
  Fotogrametryczna rekonstrukcja Odwachu na Rynku w Krakowie na podstawie zdjęć archiwalnych


 • Wężyk P., Świąder A.
  Image Web Server - platforma udostepniania ortofotomap cyfrowych poprzez Internet


 • Wężyk P., Wertz B., Waloszek A.
  Skaner hiperspektralny AISA (Airborne Imaging Spectrometer for Applications) jako narzędzie pozyskiwania informacji o ekosystemie leśnym


 • Wrzesień M.
  Struktura lasów okolic Warszawy na podstawie zdjęć satelitarnych i lotniczych


 • Zawieska D., Podlasiak P.
  Analiza czynników wpływających na dokładność pomiarów systemem mory projekcyjnej