ARCHIWUM FOTOGRAMETRII, KARTOGRAFII I TELEDETEKCJI

Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji - vol. 15, Kraków 2004
 • Spis treści

 • Dorozhynskyy O. - Słowo wstępne

 • Bujakowski K.
  Aktualne zadania służby geodezyjnej i kartograficznej w Polsce • Radzio W.
  Rozwój systemu katastralnego w Polsce


 • Dorozhynskyy O.
  Fotogrametria końca XX wieku - osiągnięcia i tendencje rozwoju


 • Bielecka E.
  Założenia kierunkowe Systemu Informacji Przestrzennej w Polsce


 • Fricker P., Schreiber P.
  ADS40 - Postęp w pozyskiwaniu danych cyfrowych z pułapu lotniczego


 • Przewłocki S., Kośka T.
  Stan i kierunki rozwoju "Systemu Ewidencjonowania Nieruchomości" w Łodzi na tle "Wytycznych Europejskiej Komisji Gospodarczej" i Programu
  Rządu "Doskonalenie Systemu Katastralnego w Polsce"


 • Surowiec S., Konieczna J., Surowiec M.
  Migracja danych ewidencyjnych w polskim okresie powojennym


 • Noga K., Kwoczyńska B.
  Ocena istniejących map ewidencyjnych i możliwości ich informatyzacji


 • Gniadek J., Harasimowicz S.
  Badania struktury przestrzennej wsi na podstawie mapy numerycznej


 • Surowiec G., Malczewska A.
  Automatyzacja procesu wyodrębniania stref izowartościowyęh nieruchomości w oparciu o zdjęcia lotnicze


 • Wrona T.
  Wielkość błędu pól powierzchni jako czynnik limitujący dokładność pomiarów katastralnych


 • Dorozhynskyy O., Ławejkin M.I., Petriszyn A.G., Dorozhynska 0.0
  Priorytetowe, kompleksowe przedsięwzięcia w celu przyspieszenia reformy gruntów w regionie Lwowskim


 • Bełej M.
  Analizy porównawcze systemów katastralnych w 12 krajach europejskich opracowane przy zastosowaniu metod statystycznych


 • Wysocki J., Saczuk J., Buczek W.
  Możliwości wykorzystania pakietu GeoSET jako programu narzędziowego dla potrzeb geodezyjnych opracowań metodą "geodezyjnego stolika"


 • Bursztyńska K., Zajac A.
  Zastosowanie funkcji sklejanych do budowy Numerycznego Modelu Terenu


 • Renz Z.
  Przyczynek do próby zwiększonego wykorzystania zasobów informacyjnych bazy danych ewidencyjnych gruntów i budynków miasta w procesach decyzyjnych


 • Czech G.
  Relacje pomiędzy projektowanymi Systemami Informacji Przestrzennej z systemem statystyki państwowej oraz katastrem nieruchomości po zmianie
  przepisów prawnych dotyczących katastru


 • Babij L., Hrickiw N.
  Przechowywanie i zarządzanie danymi dotyczącymi informacji o terenie


 • Moskal N.M., Tarnawskij W., Zajats Oleksandr
  Rozszerzenie możliwości funkcjonalnych pakietu SURFER z wykorzystaniem środowiska językowego GS Scripter


 • Rudij R.M., Matiszczuk A.W., Rudij M.R
  Organizacja kompleksowego terytorialnego katastru zasobów naturalnych dla Karpackiego Narodowego Parku Przyrody


 • Rudyj R.M.
  O klasyfikacji terenów rolniczych


 • Zabłocki F.
  Natura efektu dolnej atmosfery przy pomiarach GPS i SLR w rejonach polarnych


 • Żarnowski A.
  Uwagi o wykorzystaniu funkcji sklejanej 3 - stopnia dla celów redagowania wyników automatycznej generacji numerycznego modelu terenu


 • Florek-Paszkowski R.
  Geoinformacja pozyskana fotogrametrycznie dla potrzeb katastru i gospodarki nieruchomościami


 • Kaczyński R., Ewiak I., Ren Wei Chun, Yang Ming Hui
  Ocena przydatności panchromatycznych obrazów IKONOS dla opracowania map


 • Buczek W., Ostrowski P., Preuss R., Sobala D., Zobel H.
  Fotogrametryczny pomiar odkształceń termicznych mostów stalowych


 • Janowski A., Paszotta Z., Szulwic J.
  Koncepcja technologii zdalnego przetwarzania zdjęć fotogrametrycznych


 • Sawicki P.
  Rozwiązanie terratriangulacji łącznie z samokalibracją połową aparatu cyfrowego


 • Kwoczyńska B.
  Zastosowanie stereoortofotomapy cyfrowej do modernizacji ewidencji gruntów i budynków


 • Wróbel A., Wróbel A.
  Sposób wykonywania opracowań termogralicznych obiektów walcowych


 • Jedryczka R., Skrzypczyk L.
  Wizualizacja numerycznego modelu terenu i ortofoto w czasie rzeczywistym


 • Sawicki P., Rolka J., Urbański W.
  Stereofotogrametryczna inwentaryzacja obiektu architektonicznego na podstawie niemetrycznych zdjęć cyfrowych średniej rozdzielczości


 • Miszczenko LI.
  Analiza macierzy kowariancji współrzędnych punktów terenowych określonej z elementów orientacji zewnętrznej zdjęć lotniczych


 • Szkurczenko.J.W.
  Model matematyczny wyrównania aerotriangulacji blokowej za pomocą samokalibracji zdjęć przy danych liniowych elementach orientacji


 • Tumska O. W., Janczak W.J.
  Badania automatycznego rozpoznawania identycznych punktów na stereogramach zdjęć lotniczych


 • Tokarczyk R., Mierzwa W.
  Fotogrametryczny pomiar lin odciągowych z wykorzystaniem przekształceń rzutowych


 • Pyka K.
  Trudne początki infrastruktury geoinformacyjnej w Polsce


 • Anciferow A. W., Tirkel M.G., Głuchów O.O.
  System Informacji Geograficznej "GEOMARK"


 • Omielczenko A., Anciferow W.
  Współczesne systemy geoinformacyjne przemysłu wydobywczego i perspektywy ich rozwoju


 • Ostrowski Janusz, Mościcka A.K.
  Rastrowe bazy danych glebowo-kartograficznych jako przykład systemów geoinformacyjnych


 • Lev T., Gerasymenko S., Puskin V.
  Modelowanie Gis-owe optymalnej struktury wykorzystania terenów na obszarach skażonych radioaktywnie


 • Lev T., Tischenko O., Puskin V.
  Technologia geoinformacyjna wspomagania decyzji dla minimalizacji konsekwencji w rolnictwie awarii w Czernobylu


 • Hlotow W.M., Tretjak K.R.
  Badanie deformacji ściany podporowej Elektrowni Tereblja-Rick


 • Kowalczuk I., Michnowicz A.
  System Informacji Geograficznej "Analiza sieci monitoringu środowiska regionu Lwowskiego


 • Bożuk T.
  Wizualizacja danych Krajobrazowo-Ekologicznego Systemu Informacyjnego dla Ukraińskiego Marmarosza


 • Chrobak T.
  Przydatność automatycznej generalizacji kartograficznej w systemach informatycznych LIS/GIS


 • Cichociński P.
  Algorytmy generalizacji baz danych w systemach informacji przestrzennej


 • Melnik W., Dorozhynskyy O. Wołoszyn W.
  Stereologiczno - stereometryczne metody oceny ilościowej mikrostruktury gleby


 • Iwanczuk O.
  Zastosowanie metody fotogrametrycznej dla opracowania stereogramów REM w celu badania mikrostruktury powierzchni próbek geologicznych i gleb


 • Melnyk V.M, Voloshyn V.U, Voloshyna T.V.
  Automatyczne "zszywanie" obrazów REM z użyciem wskaźników Walsha


 • Mróz M.
  Podwyższenie rozdzielczości przestrzennej obrazów wielospektralnych Landsat7 ETM+ przy wykorzystaniu właściwości teksturalnych i radiometrycznych
  kanału panchromatycznego


 • Perski Z., Chybiorz R., Nita J.
  Monitoring osiadań terenu pod wpływem eksploatacji górniczej metodą satelitarnej interferometrii radarowej


 • Januszewski J., Kazimir P., Kazimir L., Fedorowicz-Jackowski W.
  Badanie dynamiki zmywów powierzchniowych gleb na podstawie wieloczasowych pomiarów kartograficznych, geodezyjnych i fotogrametrycznych


 • Jankowicz B.
  Próba zastosowania metod teledetekcyjnych w rozpoznawaniu zmian sieci hydrograficznej Krakowa


 • Jankowicz B.
  Uwagi o opracowaniu pomiarów deformacji dynamicznych, szybkozmiennych realizowanych metodami stereofotogrametrii z wykorzystaniem kamer CCD


 • Kuzik Z., Chljan J.
  Prace geodezyjne przy archeologicznych odkrywkach we Lwowie


 • Tretjak K.P., Turuk D.M.
  Podwyższenie dokładności wyznaczenia położenia wysokościowego punktów kinematycznej sieci geodezyjnej


 • Gudz I., Protcyk M.
  Nieco o prawidłowym zapisie nazw ukraińskich na polskich mapach drogowych


 • Lubecki A.
  Badanie granic w ekosystemach z wykorzystaniem termowizji