ARCHIWUM FOTOGRAMETRII, KARTOGRAFII I TELEDETEKCJI

Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji - vol. 9, Olsztyn 1999
 • Okładka

 • Wkładka

 • Spis treści

 • Józef Jachimski, Piotr Sawicki
  Przedmowa


 • Józef Jachimski
  Popularyzacja zastosowań zdjęć lotniczych w procesie edukacji szkolnej (propozycja projektu pilotażowego)


  I SESJA "METODY FOTOGRAMETRII CYFROWEJ"

 • Jan Ziobro, Romuald Kaczyński
  Zastosowanie funkcji "interest operator" w półautomatycznej aerotriangulacji


 • Witold Fedorowicz-Jackowski, Krzysztof Halicki, Jarosław Jopa
  Ocena dokładności automatycznej aerotriangulacji na podstawie eksperymentu OEEPE i ISPRS uzupełniona o wyniki badań
  przeprowadzonych w Laboratorium Teledetekcji i Geoinformatyki GEOSYSTEMS Polska


 • Ireneusz Ewiak
  Filtracja NMT obszarów zurbanizowanych


 • Renata Jędryczka
  Semiautomatyczna korekcja NMT w terenie zabudowanym na podstawie danych wektorowych


 • Jan Ziobro, Ireneusz Ewiak
  Mozaikowanie ortofotografii


 • Romuald Kaczyński, Jan Ziobro, Ireneusz Ewiak
  Dokładność poszczególnych etapów generowania ortofotomap cyfrowych ze zdjęć PHARE 1:26 000


 • Andrzej Majde
  Automatyzacja w fotogrametrii - osiągnięty poziom, trendy, perspektywy


  II SESJA "OPRACOWANIA MAP NUMERYCZNYCH I CYFROWYCH"

 • Jerzy Wysocki
  Zagadnienie dokładności fotogrametrycznych opracowań wysokościowych


 • Jerzy Saczuk
  Zagadnienie prezentacji mapy wektorowej na tle obrazów rastrowych w systemie GEOSET


 • Mariusz Miłek
  NMT na potrzeby projektowania autostrad z wykorzystaniem metod fotogrametrycznych


 • Ryszard Florek-Paszkowski, Robert Rachwał
  Ortofotomapa cyfrowa - wybrane aspekty technologiczne i aplikacyjne na podstawie pięcioletnich doświadczeń OPGK Kraków


 • Brygida Łoś, Janusz Andrzejewski
  Doświadczenia miasta Poznania w zakresie numerycznych opracowań fotogrametrycznych


 • Andrzej Świątkiewicz, Piotr Gołuch
  Badanie przydatności zdjęć lotniczych z programu PHARE PL 9206 do aktualizacji map w skali 1:10 000 i 1:5 000 z zastosowaniem systemu VSD


 • Idzi Gajderowicz
  Problemy aktualizacji mapy numerycznej Abu Dhabi wykonanej w systemie 2.5D


 • Aleksander Żamowski
  Uwagi o mapach komputerowych


  III SESJA "TECHNIKI OPRACOWAŃ W BLISKIM ZASIĘGU"

 • Leszek Kolondra
  Korekcja orientacji wewnętrznej aparatów cyfrowych do opracowań na autografie VSD-AGH


 • Zygmunt Paszotta, Jakub Szulwic
  Orientacja zewnętrzna zdjęcia z wykorzystaniem geometrycznych cech obiektów


 • Regina Tokarczyk, Sławomir Mikrut
  Fotogrametryczny system cyfrowy bliskiego zasięgu do pomiarów ciała ludzkiego dla potrzeb rehabilitacji leczniczej


 • Piotr Sawicki
  Opracowanie obrazów cyfrowych w systemie video-termalnym VISION PLUS


 • Bogdan Jankowicz
  Pomiar procesów szybkozmiennych z zastosowaniem filmowych kamer CCD z nasadką stereoskopową


 • Marcin Gul, Regina Tokarczyk
  Przestrzenna rekonstrukcja zabytkowego obiektu


  IV SESJA "MONITOROWANIE ŚRODOWISKA I GIS"

 • Stanisław Lewiński
  Zdjęcia LISS-III indyjskiego satelity IRS-1C


 • Zbigniew Perski
  Zakres interpretowalności osiadań terenu za pomocą satelitarnej interferometrii radarowej (InSAR)


 • Marek Mróz
  Możliwości zastosowania satelitarnych obrazów ERS-1/2 SAR (PRI i SLC) do kartowania i monitorowania rozwoju wybranych upraw rolniczych


 • Ryszard Chybiorz, Jerzy Nita
  Analiza wybranych elementów środowiska przyrodniczego z wykorzystaniem map cyfrowych i interpretacji zdjęć lotniczych


 • Piotr Wężyk, Robert Pyrkosz
  Użytkowanie polan w Gorcach na przestrzeni lat 1954-1997 na podstawie fotogrametrycznego opracowania zdjęć lotniczych


 • Wojciech Drzewiecki, Beata Hejmanowska, Tomasz Pirowski
  Przykładowe analizy przestrzenne w oparciu o Komputerowy Atlas Województwa Krakowskiego KAWK


 • Beata Hejmanowska, Grzegorz Sikora
  Udostępnianie Atlasu Województwa Krakowskiego w sieci Internet


  V SESJA"PREZENTACJE I POSTERY"

 • Robert Lach
  Trendy rozwojowe wysokorozdzielczych satelitów obrazowych