ARCHIWUM FOTOGRAMETRII, KARTOGRAFII I TELEDETEKCJI

Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji - vol. 10, 2000

 • Spis treści
 • Józef Jachimski - Przedmowa

  In memoriam
 • Adam Linsenbarth
  Doc. dr inż. Bohdan Bohonos 1920-2000


 • Adam Linsenbarth
  Doc. inż. Stanisław Dmochowski 1906-1998


 • Tadeusz Wrona
  Doc. dr inż. Marek Kowalski 1925-1997


 • Włodzimierz Baran
  Prof, dr hab. inż. Kazimierz Sikorski 1940-1998  Jubileusz 70-Iecia PTFiT - prezentacje zaproszonych gości
 • Adam Lisenbarth
  Udział polskich fotogrametrów w rozwoju metod i technik fotogrametrycznych (1911 -2 0 0 0 )


 • Antonio Almagro
  VSD w Hiszpanii. Współpraca pomiędzy Polską i Hiszpanią w dziedzinie fotogrametrii naziemnej


 • Pavel Bartos, Viktor Gregor
  Wkład Wydziału Geodezji STU do rozwoju fotogrametrii bliskiego zasięgu w Słowacji


 • Aleksandr Dorożyński, Krystyna Bursztyńska
  Rozwój fotogrametrii na Państwowym Uniwersytecie "Politechnika Lwowska"


 • Vlastimil Hanzl
  Wykorzystanie fotogrametrii bliskiego zasięgu dla celów geotechnicznych w obszarze ochronnym Morawski Kras


 • Józef Jachimski
  Współczesne programy nauczania fotogrametrii i teledetekcji w uczelniach wyższych w Polsce


 • Vincas Vainauskas, Birute Ruzgiene
  Postęp w dziedzinach fotogrametrii, teledetekcji i GIS na Litwie w okresie 10 lat niepodległości


 • Peter Waldhaeusl
  Współpraca pomiędzy polskim i austriackim Towarzystwem Fotogrametrycznym oraz w działaniach Międzynarodowego Komitetu Fotogrametrii Architektonicznej - CIPA


 • Józef Jachimski
  Zadania i cele Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji  Tematyka obrad XIX Kongresu Międzynarodowego Towarzystwa Fotogrametrii
  i Teledetekcji (ISPRS), Amsterdam 2000
 • Adam Linsenbarth
  XIX Kongres Międzynarodowego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji


 • Zdzisław Kurczyński
  Komisja I ISPRS: "Systemy obrazowania, platformy i obrazy" na XIX Kongresie w Amsterdamie


 • Romuald Kaczyński
  Działalność Komisji II MTFiT: "Systemy do przetwarzania i analizy danych oraz prezentacji wyników" w okresie 1996 - 2 0 0 0


 • Aleksandra Bujakiewicz
  Zakresy Badań Komisji III ISPRS w latach 1996-2000 oraz prezentacje na XIX Kongresie


 • Władysław Mierzwa, Józef Jachimski
  Komisja IV na XIX Kongresie ISPRS w Amsterdamie "Opracowanie map i systemy informacji geograficznej GIS


 • Piotr Sawicki
  Stan obecny i tendencje rozwoju fotogrametrii bliskiego zasięgu


 • Zbigniew Sitek
  Referaty Komisji VI na XIX Kongresie MTFiT w Amsterdamie i jej działalność w kadencji 1996-2000


 • Kazimierz Furmańczyk
  Problematyka mórz, strefy brzegowej, pokrywy lodowej, chmur i jakości wód w badaniach teledetekcyjnych i GIS


 • Beata Hejmanowska
  Komisja VII - GIS, mapa użytkowania terenu, metody klasyfikacji obrazow, wysokorozdzielcze obrazy satelitarne


 • Stanisław Mularz
  Teledetekcja i Systemy Informacji Geograficznej (GIS) w badaniach geologicznych, hydrologicznych oraz monitorowaniu zjawisk i procesów geodynamicznych • Rezolucje XIX Kongresu ISPRS w Amsterdamie  Prezentacje uczestników Jubileuszowego Sympozjum PTFiT
 • Stanisław Białousz, Jerzy Chmiel, Katarzyna Osińska-Skotak, Joanna Piuto-Kossakowska
  Technologia tworzenia Georeferencyjnej Bazy Danych dla gleb zlewni Odry


 • Elżbieta Bielecka, Andrzej Ciołkosz
  Powodziowa "wrażliwość" doliny Odry i jej związek ze zmianami użytkowania terenu


 • Małgorzata Błaszczyk, Krystian Pyka
  Baza zdjęć lotniczych województwa małopolskiego


 • Władysław Borowiec, Janusz Śmiałek , Andrzej Wróbel
  Badanie kształtu szybowej wieży wyciągowej


 • Aleksandra Bujakiewicz, Pyszard Preuss
  Aspekty kształcenia i badań naukowych na tle wymogów współczesnych technologii fotogrametrycznych


 • Jerzy Cierniewski,Jan Piekarczyk, Adam Marlewski
  Model obrazu gleb uprawnych w zakresie optycznym


 • Janusz Cieślar
  Automatyzacja śledzenia linii na obrazach cyfrowych


 • Joanna Ćwik
  Badanie aktualnych i przyszłych możliwości przedstawienia przestrzennych danych i wykorzystywania funkcji GIS w Internecie


 • Stanisław Dąbrowski, Adam Linsenbarth, Władysław Mierzwa
  Działalność produkcyjna w zakresie fotogrametrii w okresie 1990-1999


 • Michał Faryś
  Wpływ orki na dwukierunkową charakterystykę odbicia spektralnego od powierzchni gleb w zakresie optycznym


 • Ryszard Florek, Robert Rachwał
  Sześć lat doświadczeń OPGK Kraków w fotogrametrii cyfrowej z wykorzystaniem zdjęć PHARE


 • Idzi Gajderowicz
  Zastosowanie transformacji równokątnej wyższego stopnia do wiązania układu 1965 z układem XY2000


 • Idzi Gajderowicz, Aleksander Żarnowski, Artur Janowski
  Tendencje i problemy rozwoju S1P oraz WWW-SIP


 • Jacek Gołka, Janusz Haliński
  Fotogrametria cyfrowa w architekturze - nowe możliwości inwentaryzacji i archiwizacji obiektów


 • Piotr Gołuch, Andrzej Świątkiewicz
  Prezentacja wyników prac z zakresu fotogrametrii cyfrowej wykonanych w Katedrze Geodezji i Fotogrametrii Akademii Rolniczej we Wrocławiu


 • Władysław Góral
  GPS w zastosowaniach geodezyjnych u progu trzeciego tysiąclecia


 • Beata Hejmanowska
  Wpływ niedokładności cyfrowego modelu rzeźby terenu na błąd nachylen i azymutów


 • Bogdan Jankowicz
  Moż1iwości zastosowania i modyfikacji kamer filmowych CCD dla celu stereoskopowego pomiaru procesów szybkozmiennych w agrotechnice i naukach biologicznych


 • Artur Janowski, Jakub Szulwic
  Interaktywna akwizycja opracowań fotogrametrycznych


 • Renata Jędryczka
  Automatyzacja procesu wyznaczania współczynników orientacji zewnętrznej


 • Romuald Kaczyński
  Zastosowanie fotogrametrii analitycznej i cyfrowej w prognozowaniu powodziowym rzeki Wisły


 • Romuald Kaczyński, Jan Ziobro
  Porównanie półautomatycznej i automatycznej aerotriangulacji


 • Leszek Kolondra
  Dorobek polskich fotogrametrów w Arktyce (1934-2000)


 • Grzegorz Kowalewski
  Fotointerpretacja cyfrowa w badaniach zbiorników zaporowych na srodowisko przyrodnicze (na przykładzie Zalewu Koronowskiego)


 • Sławomir Królewicz
  Zmienność jasności powierzchni piaszczystej fotografowanej w rożnych warunkach oświetlenia i obserwacji


 • Małgorzata Leszczyńska, Artur Janowski, Jacek Górski
  Analiza porównawcza standardów metadanych


 • Stanisław Lewiński, Zbigniew Goljaszewski, Zbigniew Skocki
  Mapy satelitarne województwa opolskiego i dolnośląskiego


 • Władysław Mierzwa, Sławomir Mikrut
  Automatyczna identyfikacja elementów liniowych na obrazach cyfrowych


 • Sławomir Mikrut, Krystian Pyka
  Poszukiwanie miar oceny straty jakości obrazów po kompresji JPEG


 • Mariusz Miłek, Jarosław Kuciński
  Efektywność aktualizacji mapy 3D w skali 1:1250 miast Abu Dhab w oparciu o zdjęcia


 • Jerzy Mozgawa,Edward Piekarski,Heronim Olenderek,Krzysztof Będkowski
  Fotogrametria i teledetekcja w leśnictwie w Polsce


 • Marek Mróz
  Opracowanie mapy obrazowej okolic Olsztyna do celów planistycznych na podstawie obrazu satelitarnego LANDSAT 7 ETM+


 • Małgorzata Mycke-Dominko
  System geograficznej informacji w problematyce ochrony przeciwpożarowej lasu


 • Anna Otfinowska
  Wykorzystanie zdjęć lotniczych oraz zobrazowań satelitarnych w ocenie zasobów wodnych i zagospodarowaniu zlewni


 • Zygmunt Paszotta
  Teoretyczne podstawy metody spasowania obszarów na obrazach cyfrowych


 • Jan Piekarczyk
  Spektralna ocena przygotowania rzepaku do przezimowania


 • Tomasz Pirowski, Wojciech Drzewiecki
  Wybrane problemy modelowania przestrzennych interakcji zachowań konsumentów z wykorzystaniem GIS


 • Ryszard Preuss
  Kameralne zagęszczenie osnowy polowej w bloku zdjęć o minimalnym pokryciu


 • Regina Tokarczyk, Adam Boroń
  Badanie cyfrowych aparatów fotograficznych dla potrzeb fotogrametrii bliskiego zasięgu


 • Regina Tokarczyk, Sławomir Mikrut, Michał Huppert
  Fotogrametryczny system cyfrowy bliskiego zasięgu do pomiaru skrajni kolejowej


 • Alina Wróbel, Andrzej Wróbel
  Termograficzne badanie budynków mieszkalnych i obiektów przemysłowych


 • Dorota Zawieska, Piotr Podlasiak
  Automatyczna analiza obrazów mory


 • Thierry Toutin, Philip Cheng
  Demistyfikacja IKONOSA! (artykuł przedrukowany za zgodą autorów z EARTH OBSERVATION MAGAZINE - tłum. z jęz. ang. dr Marek Mróz)


 • Spis dotychczas wydanych tomów "Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji"