ARCHIWUM FOTOGRAMETRII, KARTOGRAFII I TELEDETEKCJI

Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji - vol. 17, Dobczyce 2007
 • Okładka

 • Strony informacyjne vol. 17a

 • Strony informacyjne vol. 17b

 • Spis treści PL

 • Spis treści EN


  vol. 17a
 • Adamczyk J., Będkowski K.
  Odwzorowanie wybranych obiektów krajobrazu w danych lotniczego skanowania laserowego

 • Badurska M.
  Integracja obrazów radarowych i optycznych dla potrzeb tworzenia map pokrycia terenu

 • Będkowski K., Górski D.
  Wykorzystanie archiwalnych zdjęć lotniczych do odtworzenia profilu dokumentacyjnego w rezerwacie przyrody "Cisy Staropolskie
  im. Leona Wyczółkowskiego" w Wierzchlesie

 • Bernasik J., Mikrut S.
  Zautomatyzowana korekcja błędów kątowej orientacji niemetrycznej kamery cyfrowej

 • Bielecka E.
  Zasady implementacji metadanych w INSPIRE.

 • Błaszczyk M.
  Ocena dokładnosci generowania NMT z obrazów satelitarnych ASTER w obszarach polarnych (Svalbard) z wykorzystaniem PCI Geomatica

 • Böhm A.
  Rola krajobrazu w budowie ładu przestrzennego

 • Borkowski A.
  Modelowanie linii krawędziowych powierzchni na podstawie danych skaningu laserowego

 • Borkowski A., Jóźków G.
  Ocena poprawnosci filtracji danych lotniczego skaningu laserowego metodą aktywnych powierzchni

 • Borkowski A., Tymków P.
  Wykorzystanie danych lotniczego skaningu laserowego i zdjęć lotniczych do klasyfikacji pokrycia terenu

 • Buczek A., Marmol M.
  Spór o kartografię - blaski i cienie geoinformacji

 • Bujakiewicz A., Kowalczyk M., Podlasiak P., Zawieska D.
  Weryfikacja hipotez wzajemnej przynależnosci fragmentów rzeźb poprzez dopasowywanie ich powierzchni przełamań

 • Cisło U.
  Standardy do trójwymiarowej wizualizacji informacji przestrzennej w Internecie - aspekty praktyczne

 • Chmiel J., Fijałkowska A., Woronkiewicz L.
  Cyfrowa analiza zdjęcia satelitarnego VHR dla pozyskiwania danych o pokryciu terenu - podejście obiektowe i pikselowe

 • Czechowicz A., Mikrut Z.
  Selekcja podobrazów dla potrzeb dopasowywania zdjęć lotniczych oparta na histogramach gradientu i sieci neuronowej

 • Drzewiecki W., Głowienka E., Tokarczyk P.
  Ocena możliwości wykorzystania obrazów satelitarnych systemu KH-7 do badań zmian użytkowania na terenach zurbanizowanych

 • Drzewiecki W., Wróbel A.
  Ocena wiarygodności fotointerpretacji powierzchni nieprzepuszczalnych na wysokorozdzielczych obrazach satelitarnych

 • Dudzinska-Nowak J.
  Przydatność skanowania laserowego do badań strefy brzegowej południowego Bałtyku

 • Dygaszewicz J.
  GIS w statystyce publicznej

 • Ewiak I.
  Określenie zakresu wykorzystania danych satelitarnych Resurs-DK w opracowaniach fotogrametrycznych

 • Ewiak I.
  Rosyjskie dane satelitarne wobec współczesnych systemów komercyjnych

 • Fijałkowska A.
  Badanie możliwości automatycznego wykrywania spełnienia wybranych warunków procesu kontroli prowadzonego w ramach
  zasady wzajemnej zgodności WPR (Cross-Compliance)

 • Głażewski A.
  Dyskretyzacja modelu obrazowego w hybrydowej wizualizacji danych referencyjnych

 • Głowienka E., Michałowska K.
  Możliwość monitorowania zmian środowiska z użyciem narzędzi GIS na przykładzie Słowińskiego Parku Narodowego

 • Gołuch P., Borkowski A., Jóźków G.
  Ocena dokładności danych lotniczego skaningu laserowego systemu SCALARS

 • Górski J.
  Miejsce i rola przedstawien kartograficznych w miejskich serwisach internetowych

 • Gryboś P., Mikrut S.
  Analiza doboru parametrów algorytmów dopasowania obrazów zdjęć lotniczych

 • Hejmanowska B.
  Analiza NMT w postaci GRID i TIN na przykładzie danych z OKI

 • Hejmanowska B.
  Porównanie wyników klasyfikacji obrazów satelitarnych HYPERION i ALI

 • Iwaniak A., Kopanczyk B.
  Budowa krajowej infrastruktury danych przestrzennych -interoperacyjność usług katalogowych

 • Izdebski W.
  Analiza możliwości integrowania danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego z innymi zasobami geoinformacyjnymi

 • Janczar E., Głażewski A.
  Organizacyjne i merytoryczne płaszczyzny implementacji Dyrektywy Inspire w aspekcie zadań i kompetencji polskiej
  służby geodezyjnej i kartograficznej

 • Jankowicz B.
  Analiza zastosowania bezzałogowych fotogrametrycznych nalotów niskopulapowych w kontekście szybkiego pozyskiwania geoinformacji

 • Jędrychowski I.
  Lotnicze skanowanie laserowe Krakowa

 • Jędryczka R.
  Internetowa rejestracja obszarów zdjęć nalotu fotogrametrycznego

 • Karwel A.K.
  Ocena dokładności NMT na obszarze Polski na podstawie danych wysokościowych projektu LPIS

 • Kolecki J., Tokarczyk R.
  Automatyczna identyfikacja punktów pola testowego AGH z wykorzystaniem pakietu MATLAB

 • Kolondra L.
  Stulecie pomiarów zmian położenia klifu lodowca Hansa (S-Spitsbergen)

 • Kosiński K.
  Zastosowanie cech strukturalnych obrazu Landsat ETM+ w klasyfikacji obiektowej kompleksów krajobrazowo-roślinnych

 • Kowalski P.J.
  Znaczenie integracji danych geograficznych w serwisach internetowych typu "mashup"

 • Kubacka D., Barszczyńska M., Walczykiewicz T.
  Problemy związane z przygotowaniem danych o środowisku w celu przeprowadzenia analiz przestrzennych dla rzek Polski

 • Kulesza L.
  Automatyczna detekcja i modelowanie budynków przy pomocy programu Terrascan


  vol. 17b
 • Kuras B.
  Wykorzystanie GIS jako kompleksowego narzędzia waloryzacji środowiska przyrodniczego pod kątem planowania przestrzennego
  zagospodarowania terenu

 • Kurczyński Z.
  Techniczne, organizacyjne i ekonomiczne uwarunkowania wprowadzenia lotniczej kamery cyfrowej do produkcji

 • Leśniak A., Porzycka S.
  Detekcja pionowych przemieszczeń terenu na obszarach górniczych z wykorzystaniem satelitarnej interferometrii radarowej typu PSInSAR

 • Lis N., Mikrut S., Guzik M.
  Możliwości wykorzystania darmowego oprogramowania w budowie bazy danych GIS dla Tatrzańskiego Parku Narodowego

 • Michałowska K.
  Analizy przestrzenno-czasowe zmian morfologicznych na terenie Słowińskiego Parku Narodowego w latach 1964-2004

 • Michałowska K., Głowienka E.
  Integracja i przetwarzanie danych wieloczasowych w środowisku GIS

 • Michałowska K., Głowienka E., Mikrut S.
  Opracowanie technologii przetwarzania archiwalnych materiałów fotogrametrycznych do badań zmienności krajobrazu na przykładzie
  Słowińskiego Parku Narodowego

 • Mikrut S., Mikrut Z.
  Sieci neuronowe w procesach automatycznej korelacji zdjęć lotniczych

 • Mikrut S., Tokarczyk R., Huppert M.
  Koncepcja systemu VSD-WIN

 • Mitka B.
  Możliwości zastosowania naziemnych skanerów laserowych w procesie dokumentacji i modelowania obiektów zabytkowych

 • Mularz S., Drzewiecki W.
  Ocena zagrożenia gleb erozją wodną w rejonie Zbiornika Dobczyckiego w oparciu o wyniki numerycznego modelowania

 • Olszewski R., Buczek A.
  Studium możliwości koherencji komponentów TOPO i NMT Bazy Danych Topograficznych

 • Olszewski R., Kołodziej A., Berus T.
  Kierunki rozwoju baz danych tematycznych: sozologicznej i hydrograficznej

 • Olszewski R., Kołodziej A.,Gnat M.
  Generalizacja danych sytuacyjnych i wysokościowych zgromadzonych w referencyjnych bazach danych przestrzennych
  TBD i VMap - koncepcja i studium realizacji

 • Osińska-Skotak K.
  Znaczenie korekcji radiometrycznej w procesie przetwarzania zdjęć satelitarnych

 • Pachelski W., Parzyński Z., Zwirowicz A.
  Aspekty implementacyjne modeli pojęciowych informacji geograficznej

 • Pawlik P., Mikrut S.
  Porównanie dokładności wybranych metod dopasowania obrazów zdjęć lotniczych

 • Perski Z., Mróz M.
  Zastosowanie metod interferometrii radarowej InSAR do badania naturalnych ruchów powierzchni terenu w Polsce. Projekt GEO-In-SAR

 • Pędzich P.
  Zastosowanie oprogramowania Digital Cartographic Studio do opracowania grafiki wojskowych map topograficznych na podstawie
  danych wektorowych Vmap

 • Piekarski P., Mikrut Z.
  Wykorzystanie transformacji log-Hough'a do tworzenia reprezentacji obrazu dla klasyfikatora neuronowego

 • Pirowski T., Bobek G.
  Podwyższanie rozdzielczości przestrzennej obrazów wielospektralnych IKONOS - statystyczne i wizualne porównanie wyników
  otrzymanych różnymi formułami

 • Porzycka S., Leśniak A.
  Przetwarzanie obrazów radarowych technika PSInSAR

 • Preuss R.
  Uwarunkowania rozwoju fotogrametrii w Polsce

 • Pyka K.
  Zastosowanie transformacji falkowej do detekcji i usuwania szumów z danych rastrowych

 • Pyka K., Twardowski M.
  Miejsce wolnego oprogramowania w nauczaniu geoinformatyki

 • Różycki S.
  Możliwości i ograniczenia pozyskiwania obrazów satelitarnych w postaci bloków

 • Różycki S.
  Trójwymiarowe modele miast - tworzenie i zastosowania

 • Rzeszotarski D., Sawicki P., Ostrowski B.
  Prototypowy system stereowizyjny typu Machine Vision -działanie i dokładność

 • Sawicki P., Ostrowski B.
  Badanie potencjału pomiarowego aparatu cyfrowego typu SLR Kodak DCS Pro 14n (13.5 MP)

 • Sawicki P., Zwolenik S.
  Przetwarzanie cyfrowych obrazów wizyjnych i termalnych w autorskim programie Vision Plus v. 2006

 • Szablowskia-Midor A., Szukalska (Pająk) A.
  Profil, predyspozycje i preferencje e-studentów UNIGIS

 • Szubert M.
  Geoinformatyka w geomorfologii na przykładzie badań geomorfologicznych na Wyżynie Wieluńskiej i Częstochowskiej

 • Tokarczyk R., Kolecki J., Tokarczyk P.
  Wykorzystanie aparatu cyfrowego telefonu komórkowego do wizualizacji 3D kapliczki

 • Twardowski M.
  Przeglądarka stereogramów utworzonych ze zdjęć pozyskiwanych z baz rozproszonych

 • Wężyk P., de Kok R., Szombara S.
  Zastosowanie obiektowo zorientowanej analizy obrazu (GEOBIA) wysokorozdzielczych obrazów satelitarnych w klasyfikacji obszaru Miasta Krakowa

 • Wężyk P., Matyja W.
  Określenie dynamiki zmian w Puszczy Niepołomickiej na podstawie ortofotomapy wygenerowanej z archiwalnych zdjęć lotniczych z 1949 roku

 • Wróbel A., Blicharz M., Lisowska-Woś A.,Kubica M.
  Propozycja uproszczonego opracowania metrycznego obiektów zabytkowych

 • Wróbel Al., Ortyl Ł.
  Georadarowa i termowizyjna metoda pozyskiwania geodanych o pustkach podpowierzchniowych

 • Zabrzeska-Gąsiorek B., Borowiec N.
  Określenie zakresu wykorzystania danych pochodzących z lotniczego skaningu laserowego w procesie generowania "prawdziwej" ortofotomapy

 • Ziobro J.
  Precyzja i niezawodność pomiaru środków rzutów w rzeczywistych aerotriangulacjach