ARCHIWUM FOTOGRAMETRII, KARTOGRAFII I TELEDETEKCJI

Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji - vol. 18, Międzyzdroje 2008

 • Pierwsze strony

 • Spis treści PL i ENG

  vol. 18a
 • Banaszek A., Banaszek S., Żarnowski A.
  Oprogramowanie do zapisywania danych opisowych na mapie rastrowej (na przykładzie map turystycznych)


 • Bernasik J., Mikrut S.
  Wyznaczanie imperfekcji kształtu wysmukłych budowli w oparciu o znane elementy orientacji kątowej kamery


 • Borkowski A., Jóźków G.
  Aproksymacja powierzchni terenu na podstawie danych lotniczego skaningu laserowego z wykorzystaniem modelu aktywnych powierzchni


 • Bujakiewicz A.
  Fotogrametryczne widzenie komputerowe i analiza obrazu w świetle III Komisji XXI Kongresu ISPRS


 • Bujakiewicz A., Zawieska D., Arcisz M.
  Wykorzystanie róznoskalowych zdjęć do zasilania bazy danych 3D obiektów architektonicznych


 • Cisło U.
  Zarys koncepcji trójwymiarowej wielorozdzielczej bazy topograficznej


 • Dąbrowska - Zielinska K.
  Zastosowanie teledetekcji i zasady postępowania w świetle Komisji VIII XXI Kongresu ISPRS w Pekinie


 • Dębski W., Walczykowski P., Orych A., Rosińska A.
  Wykorzystanie zobrazowań hiperspektralnych i wskaźników wegetacyjnych do wyróżniania obiektów sztucznych z tła naturalnego


 • Dębski W., Walczykowski P., Orych A.
  Dobór materiałów do wytworzenia pasywnych celów kalibracyjnych oraz metodyka wyznaczania terenowej zdolności rozdzielczej kamer i skanerów termalnych


 • Drzewiecki W., Mularz S., Twardy S., Kopacz M.
  Próba kalibracji modelu RUSLE/SDR dla oceny ładunku zawiesiny wprowadzanego do Zbiornika Dobczyckiego ze zlewni bezpośredniej


 • Dudzińska-Nowak J.
  Określenie tendencji rozwojowych brzegu na podstawie badan teledetekcyjnych


 • Ewiak I., Karwel A.K., Kraszewski B.
  Aspekty dokładności generowania NMT na podstawie obrazów z cyfrowej kamery ADS40


 • Głowienka E.
  Porównanie metod korekcji atmosferycznej dla danych z sensorów hiperspektralnych


 • Głowienka E.
  Przetwarzanie wstępne danych z hiperspektralnego sensora satelitarnego HYPERION


 • Gołuch P., Józków G.
  Ocena dokładności NMT interpolowanego na podstawie danych pozyskanych metodami fotogrametryczna i GPS-RTK


 • Hejmanowska B., Borowiec N., Badurska M.
  Przetwarzanie lotniczych danych lidarowych dla potrzeb generowania NMT i NMPT


 • Hejmanowska B., Drzewiecki W., Kulesza Ł.
  Zagadnienie jakości numerycznych modeli terenu


 • Hejmanowska B., Grabowska J.
  Porównanie możliwości aktualizacji bazy danych GIS z wykorzystaniem ortofotomap i odbiorników GPS typu: Mobile Mapper


 • Izdebski W.
  Wykorzystanie internetu i nowych technologii geoinformatycznych w automatyzacji pracy Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej


 • Jędryczka R.
  Dane geoprzestrzenne a standardy grafiki trójwymiarowej w Internecie


 • Kędzierski M., Walczykowski P., Fryśkowska A.
  Naziemny skaning laserowy drogowych obiektów inżynierskich


 • Kędzierski M., Walczykowski P., Fryśkowska A.
  Wybrane aspekty opracowania dokumentacji architektonicznej obiektów zabytkowych


 • Kisilewicz T., Wróbel A., Wróbel A.
  Inwentaryzacja rzeczywistych strat ciepła przez przegrody budynków z wykorzystaniem termografii


 • Kolecka N.
  Integracja GIS i wirtualnej rzeczywistości do wizualizacji i eksploracji danych geograficznych


 • Kolecki J., Badurska M.
  Redukcja efektu plamkowania na obrazach radarowych z wykorzystaniem propagacyjno-separacyjnego algorytmu metody największej wiarygodności


 • Kolecki J., Wróbel A.
  Wykorzystanie adaptacyjnej metody redukcji szumów na obrazach cyfrowych do detekcji krawędzi


 • Kosiński K., Hoffmann-Niedek A.
  Klasyfikacja obiektowa użytków zielonych z wykorzystaniem wieloletnich zmian NDVI i filtracji kierunkowych obrazu satelitarnego


 • Kowalczyk M.
  Zastosowanie schematów powiązań procedur technologicznych do poprawy efektywności pracy naukowo-dydaktycznej


 • Koza P.J., Różycki S.
  Ocena dokładności ortorektyfikacji obrazów SSC z satelity TerraSAR-X oraz weryfikacja geometrii przetworzonych obrazów dostarczanych przez dystrybutora


 • Kraszewski B.
  Opracowanie nieregularnego bloku wysokorozdzielczych zobrazowań satelitarnych QuickBird


 • Kunz M.
  Pokrycie terenu jako kryterium zróżnicowania struktury krajobrazu wybranych obszarów chronionych Pomorza


 • Kupidura P., Marciniak J., Koza P., Kowalczyk M.
  Wybrane przykłady wykorzystania morfologii matematycznej w przetwarzaniu obrazów w teledetekcji


 • Kurczyński Z.
  Pozyskiwanie danych obrazowych w świetle XXI Kongresu MTFIT w Pekinie - 2008r


 • Kurczyński Z.
  Metodyka oceny dokładności i scalania wieloźródłowych numerycznych modeli teren


 • Lewiński S., Bochenek Z.
  Zastosowanie metody parametrycznej w klasyfikacji obiektowej obrazu satelitarnego SPOT


 • Linsenbarth A.
  Rola geoinformacji obrazowej w badaniach geoprzestrzeni biblijnej


 • Marmol U., Będkowski K.
  Dokładność określenia wysokości drzew na podstawie numerycznego modelu koron drzew opracowanego z wykorzystaniem danych
  lotniczego skanowania laserowego  vol. 18b
 • Miałdun J.
  Próba zrozumienia idei konstrukcji tablicy astronomicznej M. Kopernika na olsztyńskim zamku z pomocą pomiarów fotogrametrycznych


 • Michałowska K., Hejmanowska B.
  Możliwości wykorzystania wieloczasowych obrazów znormalizowanego indeksu wegetacji (NDVI) i archiwalnych orofotomap do badania
  zmienności wybranych elementów środowiska


 • Mikrut S., Mikrut Z.
  Wykorzystanie sieci neuronowych w procesach fotogrametrycznych


 • Mróz M., Mleczko M.
  Zdjęcia radarowe TerraSAR-X / Spotlight mode: komplementarność fotointerpretacyjna w stosunku do zdjęć IKONOS na obszarach zurbanizowanych


 • Mularz S., Drzewiecki W., Głowienka E., Hejmanowska B.
  Komisja VII - przegląd prac badawczych prezentowanych na XXI. Kongresie MTFIT w Pekinie


 • Pachelski W., Parzyński Z., Zwirowicz A.
  Dane referencyjne: opisywanie położenia obiektów w świetle norm ISO serii 19100


 • Paszotta Z.
  Generowanie ortofotomapy w aplikacji internetowej


 • Paszotta Z.
  Generowanie i wizualizacja w internecie anaglifowych obrazów przestrzennych z niemetrycznych aparatów cyfrowych


 • Paszotta Z.
  Komisja II ISPRS podstawy i koncepcje przetwarzania informacji i danych czasoprzestrzennych w latach 2004-2008


 • Pawłowski R., Malinowski Z.
  Przegląd nowoczesnych technik udostępniania danych przestrzennych w Internecie


 • Perski Z., Krawczyk A., Marinkovic P.
  Satelitarna interferometria radarowa (InSAR) wysokiej rozdzielczości z wykorzystaniem danych TerraSAR-X


 • Perski Z., Mróz M.
  Współczesna aktywność geodynamiczna wybrzeża Bałtyku w świetle wyników badan satelitarnej interferometrii radarowej InSAR i PSInSAR


 • Preuss R.
  Bazy danych przestrzennych i kartografia cyfrowa w świetle zagadnień IV Komisji XXI Kongresu ISPRS


 • Przyborski M.
  Badanie dyspersji małych obiektów dla potrzeb morskich systemów geoinformatycznych


 • Pyka K.
  Porównanie jakości radiometrycznej zdjęć lotniczych wykonanych kamera analogowa i cyfrowa


 • Sawicki P.
  Działalność i badania Komisji V "Detekcja bliskiego zasięgu: Analizy i aplikacje" w świetle XXI Kongresu ISPRS


 • Sawicki P.
  Średnioformatowa lustrzanka cyfrowa Mamiya ZD (21.3 MP) - nowy sensor wizyjny do aplikacji bliskiego zasięgu


 • Szczęchowski B.
  Wykorzystane bezzałogowych aparatów latających (mini śmigłowców) do wykonywania fotogrametrycznych zdjęć lotniczych z niskich pułapów


 • Terefenko P., Furmańczyk K., Łapiński M.
  Analiza rzeźby brzegu na podstawie numerycznego modelu terenu


 • Tokarczyk R., Skoczek K.,
  Fotogrametryczny pomiar elementów walcowanych


 • Tokarczyk R., Szczygieł M.
  Analiza topografii ciała ludzkiego w zastosowaniu do badania wad postawy


 • Tokarczyk P., Frank A.U.
  Systemy nawigacji dla pieszych: automatyzacja pozyskiwania danych


 • Twardowski M.
  Wykorzystanie przeglądarki VGLFL do pozyskiwania i opracowania danych ze źródeł heterogenicznych


 • Uchański J., Falkowski P., Sörensen L.
  Problematyka standaryzacji w dziedzinie inwentaryzacji obiektów architektonicznych technikami skaningu laserowego naziemnego


 • Walczykowski P., Dębski W., Kędzierski M.
  Teksturowanie danych z naziemnego skaningu laserowego obrazami termalnymi


 • Wężyk P., Borowiec N., Szombara S., Wańczyk R.
  Generowanie numerycznych modeli powierzchni oraz terenu w Tatrach na podstawie chmury punktów z lotniczego skaningu laserowego (ALS)


 • Wężyk P., Solecki K.
  Określanie wysokości drzewostanów Nadleśnictwa Chojna w oparciu o lotniczy skaning laserowy (ALS)


 • Wężyk P., Wańczyk R.
  Implementacja Dyrektywy INSPIRE na przykładzie internetowego serwisu "Mapa roślinności rzeczywistej Miasta Krakowa"


 • Wężyk P.
  Modelowanie chmury punktów ze skaningu laserowego w obszarze koron drzew


 • Wojciechowski T., Perski Z.
  Zastosowanie satelitarnej interferometrii radarowej do określenia aktywności osuwisk obrzeżenia Kotliny Sadeckiej


 • Wróbel A., Greiner-Wrona E.
  Badanie temperatury zabytkowych przedmiotów z wykorzystaniem termografii


 • Zawieska D.
  Rekonstrukcja detali 3D obiektów zabytkowych na podstawie zdjęć archiwalnych