ARCHIWUM FOTOGRAMETRII, KARTOGRAFII I TELEDETEKCJI

Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji - vol. 6, 1997
 • Sitek Z. - Przedmowa

 • Spis treści

  Sesja I - Pozyskiwanie danych i GIS

 • Sitek Z.
  Komercyjne obrazy satelitarne Ziemi i GIS w fotogrametrii cyfrowej


 • Kurczyński Z.
  Zdjęcia lotnicze dla obszaru Polski realizowane w ramach programu modernizacji krajowego systemu informacji o terenie


 • Lehman T.
  Internet i World-Wide-Web narzędziem dystrybucji geodanych oraz integracji rozproszonych Systemów Informacji Przestrzennej


 • Błachut T.J.
  Kataster wielozadaniowy czy też tylko kataster granic własności? Rozważania w nawiązaniu do nowoczesnych technik ortofotograficznych


 • Szulwic J.
  Systemy Informacji Geograficznej w gospodarce ziemią


 • Noga K.
  Ocena stabilności informacji zawartych w ewidencji gruntów


  Sesja II - Ortofotografia cyfrowa i Cyfrowy Model Terenu (CMT)

 • Florek-Paszkowski R., Węgrzyn Z., Homa G.
  Ortofotografia cyfrowa - wybrane aspekty wytwarzania i zastosowań w Polsce


 • Jarząbek J., Żarkowski A.
  Orotofotomapa wykonywana w systemie Leica-Helava


 • Kaczyński R.
  Badania testowe wytwarzania ortofotografii różnymi systemami fotogrametrii cyfrowej


 • Jędryczka R.
  Aktualizacja NMT dla potrzeb tworzenia cyfrowej ortofotografii


 • Wężyk P., Mansberger R.
  Przykład wykorzystania ortofotografii cyfrowej i systemu GIS w leśnictwie


 • Krzyworzeka M, Urban A., Wrona T.
  Próba określenia dokładności położenia różnych szczegółów na ortofotomapie cyfrowej


  Sesja III - Zagospodarowanie przestrzenne

 • Piech J., Koreleski K.
  Uwagi o możliwościach wykorzystania ortofotomapy w zagospodarowaniu przestrzennym terenów wiejskich


 • Szeliga K.
  Model współczesnego katastru - niektóre aspekty metodologiczne


 • Sikorski K., Żamowski A.
  Metodyka tworzenia systemu informacji dla Olsztyńsko-Kaliningradzkiej strefy ekonomicznej


 • Miałdun J.
  Wykorzystanie fotogrametrii lotniczej w procesie ogólnego projektowania rekultywacji terenów zdewastowanych


 • Swiątkiewicz A.
  Propozycja typologicznej analizy wybranych treści obrazów teledetekcyjnych


 • Mycke-Dominko M.
  Spektrostrefowa ortofotomapa w badaniu pożarzyska


 • Paszotta Z.
  Propozycja inwentaryzacji urbanistycznej z wykorzystaniem metod fotogrametrii cyfrowej


  Komunikaty

 • Ewiak I.
  Porównanie dokładności opracowania warstwicowego metodą numeryczną i cyfrową


 • Piech I., Malczewska A.
  Rejestracja cen i atrybutów nieruchomości z wykorzystaniem Maplnfo oraz autorskiego oprogramowania dla potrzeb powszechnej taksacji


 • Borowiecki I., Ślusarski M.
  Teoretyczne podstawy budowy systemu informacji o nieruchomościach dla celów powszechnej taksacji nieruchomości - modelowanie koncepcyjne


 • Lista członków Sekcji Fotogrametrii i Teledetekcj Komitetu Geodezji PAN 1990-1993

 • Lista członków Komitetu Geodezji PAN

 • Lista członków Sekcji Fotogrametrii i Teledetekcj Komitetu Geodezji PAN 1993-1999

 • Lista uczestników Sympozjum

 • Nagrody i stypendia dla fotogrametrów

 • Spis dotychczas wydanych tomów ArchiwumF,KiT

 • Haumann D.G.
  The Establishment of Multiporpose Cadastre Based on Digital Ortophoto Techniques