ARCHIWUM FOTOGRAMETRII, KARTOGRAFII I TELEDETEKCJI

Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji vol. 23, Wrocław 2012
 • Okładka

 • Wkładka

 • Spis treści

 • Sebastian Aleksandrowicz, Stanisław Lewiński, Andrzej Kotarba
  Zastosowanie transformacji IR-MAD w detekcji zmian na zdjęciach satelitarnych

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Krzysztof Bakuła
  Porównanie wpływu wybranych metod redukcji NMT w tworzeniu map zagrożenia powodziowego

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Urszula Bijak, Mariusz Rutkowski
  Problemy ze standaryzacją nazw polskich jaskiń

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Andrzej Borkowski, Grzegorz Jóźków
  Ocena dokładności modelu 3D zbudowanego na podstawie danych skaningu laserowego - przykład Zamku Piastów Śląskich w Brzegu

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Paweł Burdziakowski
  Wsparcie fotogrametryczne dla systemów nawigacyjnych platform mobilnych

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Urszula Cisło-Lesicka
  Opracowanie schematu aplikacyjnego GML dla potrzeb trójwymiarowej wielorozdzielczej bazy topograficznej

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Barbara Czopek-Kopciuch
  Prace Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych przy MSWiA

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Joanna Depta
  Porównanie efektywności nabywania wiedzy przestrzennej o środowisku wysokogórskim w wyniku korzystania z map tradycyjnych i mobilnych

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Janusz Dygaszewicz
  Spisy powszechne jako źródło danych do analiz geoprzestrzennych

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Ireneusz Ewiak, Paulina Brodowska
  Wykorzystanie zasobu geoinformacyjnego do opracowania archiwalnych fotogrametrycznych danych obrazowych

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Anna Filipczak
  Rola map cyfrowych w systemach Zarządzania nieruchomościami Skarbu Panstwa

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Janusz Gołaski
  Wprowadzanie dawnych polskich nazw na współczesnych mapach

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Joanna Jaroszewicz, Anna Bielska, Antoni Szafranek
  Wykorzystanie algebry map dla wyznaczenia terenów przydatnych pod zabudowę

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Artur Karol Karwel
  Ocena dokładności modelu SRTM-X na obszarze Polski

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Witold Kazimierski, Krzysztof Beczkowski
  Wybrane problemy transformacji współrzednych z układu lokalnego miasta Szczecin do układu 2000 z wykorzystaniem niektórych sieci neuronowych

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Pawel J. Kowalski
  Mapa jako praktyczny interfejs serwisu internetowego

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Krystian Kozioł
  Znaczenie punktów stałych obiektu w procesie upraszczania

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Krystian Kozioł, Stanisław Szombara, Jolanta Knecht
  Wyznaczenie punktów stałych obiektów przestrzennych na drodze automatycznej

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Bartłomiej Kraszewski
  Wykorzystanie naziemnego skaningu laserowego do inwentaryzacji pomieszczeń biurowych

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Michał Kukułka
  Wspomaganie kartografa amatora w procesie edycji danych w serwisach geoinformacyjnych

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Zdzisław Kurczyński
  Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego a dyrektywa powodziowa

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Elżbieta Lewandowicz
  Harmonizacja zbiorów publicznych. Problemy z nazwami i statusami jednostek administracyjnych

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Stanisław Lewiński, Sebastian Aleksandrowicz
  Ocena możliwości wykorzystania tekstury w rozpoznaniu podstawowych klas pokrycia terenu na zdjęciach satelitarnych różnej rozdzielczości

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Jacek Łubczonek, Krzysztof Beczkowski
  Ocena możliwości wykorzystania zestawu pomiarowego GPS/RTK - dalmierz laserowy Trupulse 360b do budowy trójwymiarowego modelu budynku

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Jacek Łubczonek, Izabela Bodus-Olkowska, Marta Włodarczyk-Sielicka, Grzegorz Zaniewicz
  Analiza standardów elektronicznych map nawigacyjnych w aspekcie tworzenia geoinformacyjnego systemu ochrony portu

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Jacek Łubczonek, Jacek Trojanowski, Marta Włodarczyk-Sielicka
  Zastosowanie trójwymiarowego zobrazowania informacji nawigacyjnej w mapach elektronicznych dla żeglugi śródlądowej

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Jacek Łubczonek, Natalia Wawrzyniak
  Modelowanie drzew w mapie trójwymiarowej w aspekcie przestrzennego planowania sensorów obserwacyjnych na śródlądowych drogach wodnych

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Jerzy Miałdun
  Wykorzystanie transformacji Fouriera do filtracji szumu informacyjnego z obrazów fotolotniczych

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Sławomir Mikrut, Krystian Pyka, Regina Tokarczyk
  Systemy do pomiaru skrajni kolejowej - przegląd i tendencje rozwojowe

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Magdalena Mleczko, Marek Mróz, Piotr Sawicki
  Podstawy teoretyczne i przegląd metod oraz algorytmów korekcji radiometryczno-topograficznej radarowych obrazów satelitarnych

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Marek Pająk, Marta Szostak, Jarosław Socha, Piotr Wężyk, Piotr Tompalski
  Zastosowanie narzędzi geoinformatycznych dla oceny poziomu zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi w rejonie ZGH "Bolesław" w Bukownie

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Katarzyna Popławska, Anna Fijałkowska, Katarzyna Osińska-Skotak
  Wykorzystanie technologii GIS do wyznaczania stref zagrożenia hałasem komunikacyjnym

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Ryszard Preuss
  Georeferencyjne dane obrazowe

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Krystian Pyka
  Możliwości wykorzystania stereoortofoto w GIS

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska
  Nazwy własne w przestrzeni społeczno-komunikacyjnej. Uwagi językoznawcy

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Piotr Sawicki
  Bezzałogowe aparaty latajace UAV w fotogrametrii i teledetekcji - stan obecny i kierunki rozwoju

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Piotr Sawicki, Bartosz Ostrowski
  Generowanie syntetycznych obrazów cyfrowych z punktami sygnalizowanymi

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Andrzej Stateczny, Izabela Bodus-Olkowska, Marta Włodarczyk-Sielicka, Grzegorz Zaniewicz
  Aspekty opracowania precyzyjnych elektronicznych map nawigacyjnych

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Andrzej Stateczny, Witold Kazimierski, Natalia Wawrzyniak
  Analiza funkcjonalnosci geoinformatycznego systemu ochrony portu

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Paweł Swoboda
  Elektroniczny Słownik nazw wodnych Polski

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Marta Szostak, Jakub Kmiecik
  Weryfikacja sieci komunikacyjnej Puszczy Niepołomickiej

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Regina Tokarczyk, Piotr Kohut, Jakub Kolecki
  Sensory wizyjne stosowane w systemach do pomiaru skrajni kolejowej i analiza metod ich doboru

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Piotr Tompalski
  Wykorzystanie wskaźników przestrzennych 3D w analizach cech roślinności miejskiej na podstawie danych z lotniczego skanowania laserowego

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Mariusz Twardowski, Urszula Marmol
  Wizualizacja i przetwarzanie chmury punktów lotniczego skaningu laserowego

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Piotr Wężyk, Jakub Mlost, Marcin Pierzchalski, Anna Wójtowicz-Nowakowska,Piotr Szwed
  Wzmocnienie procesu klasyfikacji obiektowej wielospektralnych ortofotomap lotniczych danymi z lotniczego skanowania laserowego

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Piotr Wężyk, Marcin Pierzchalski, Beata Szafrańska, Gustaw Korta
  Aktualizacja mapy glebowo-rolniczej z wykorzystaniem klasyfikacji obiektowej (OBIA) zobrazowań teledetekcyjnych oraz analiz przestrzennych GIS

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Piotr Wężyk, Anna Wójtowicz-Nowakowska, Marcin Pierzchalski, Jakub Mlost, Piotr Szwed
  Klasyfikacja pokrycia terenu metoda OBIA z wykorzystaniem zobrazowań satelitarnych RapidEye

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Monika Zarzecka, Krzysztof Będkowski
  Analiza przestrzennej zmienności wybranych cech budowy pionowej drzewostanu na podstawie danych lotniczego skanowania laserowego

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Dorota Zawieska
  Automatyczna orientacja obrazów cyfrowych na przykładzie wybranej geometrii sieci zdjęć

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Dorota Zawieska, Krzysztof Bakuła, Piotr Podlasiak
  Analiza deformacji powierzchni elementów budowlanych na podstawie zdjęć cyfrowych

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Jan Ziobro
  Wykorzystanie pomiaru GNSS/IMU w krajowych aerotriangulacjach

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Anna Zmarz, Krzysztof Będkowski, Stanisław Miścicki, Wieńczysław Plutecki
  Ocena stanu zdrowotnego świerka na podstawie analizy zdjęć wielospektralnych wykonanych fotograficznymi aparatami cyfrowymi przenoszonymi przez
  bezzałogowy statek latający

  Abstract Text/BibTeX Reference