ARCHIWUM FOTOGRAMETRII, KARTOGRAFII I TELEDETEKCJI

Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji - vol. 19, Kraków 2009
 • Okładka

 • Pierwsze strony

 • Spis treści PL

 • Spis treści ENG

 • Józef Beluch
  Ścisła ocena dokładności przetransformowanych współrzędnych po wprowadzeniu korekt Hausbrandta


 • Adam Boroń, Marta Borowiec, Andrzej Wróbel
  Rozwój cyfrowej technologii inwentaryzacji obiektów zabytkowych na przykładzie doświadczeń Zakładu Fotogrametrii i Informatyki
  Teledetekcyjnej AGH


 • Aleksandra Bujakiewicz, Ryszard Preuss
  Ocena możliwości automatycznej rekonstrukcji 3D modeli budynków z danych fotogrametrycznych


 • Jarosław Bydłosz, Piotr Cichociński, Ewa Dębińska
  Modelowanie baz danych o nieruchomościach


 • Agnieszka Chojka
  Adaptacja technologii MDA do budowy systemu geoinformacyjnego na poziomie gminy


 • Tadeusz Chrobak, Krystian Kozioł
  Cyfrowa generalizacja kartograficzna warstwy budynków w tworzeniu danych topograficznej bazy danych


 • Jerzy Cierniewski
  Laboratoryjne pomiary kierunkowego odbicia spektralnego od powierzchni gleb przy zmieniającej sięe ich szorstkości i oświetleniu


 • Teresa Dzikowska, Ryszard Nowak
  Założenia integracji baz danych ewidencji gruntów i budynków oraz rejestru planów miejscowych dla gminy


 • Konrad Eckes
  Koncepcja ciągłej i jednolitej dokumentacji przestrzeni miasta i jej zastosowanie w zarządzaniu kryzysowym


 • Ireneusz Ewiak
  Wielosensorowa triangulacja satelitarna


 • Piotr Falkowski, Zenon Parzyński, Jacek Uchański
  Przygotowawcze prace projektowe modelowego opracowania standardu technicznego inwentaryzacji obiektów architektonicznych przy
  użyciu technologii naziemnego skaningu laserowego


 • Jan Gocał, Adam Bałut, Rafał Kocierz, Przemysław Kuras, Łukasz Ortyl, Tomasz Owerko, Agata Rączka, Michał Strach, Robert Szpyra
  Precyzyjne pomiary drgań budowli przy użyciu naziemnego radaru interferometrycznego


 • Wojciech Jaśkowski, Mieczysław Jóźwik, Anna Szafarczyk
  Quasi-ciągły pomiar stanu odkształcenia ściany budynku przepompowni i jej bezpośredniego otoczenia


 • Izabela Karsznia
  Generalizacja osadnictwa i sieci dróg bazy danych ogólnogeograficznych z wykorzystaniem systemu clarity


 • Andrzej Kijowski, Zygmunt Młynarczyk, Marcin Słowik, Zbigniew Zwoliński
  Georadarowa identyfikacja struktur peryglacjalnych na wysoczyznach morenowych


 • Andrzej Kijowski, Marcin Słowik, Włodzimierz Raczkowski
  Identyfikacja obiektów archeologicznych przy wykorzystaniu georadaru (gpr) - średniowieczne miasto Szamotuły


 • Władysław Koc, Cezary Specht, Aleksander Nowak, Agnieszka Jurkowska, Piotr Chrostowski, Leszek Lewiński, Maciej Bornowski
  Wstępne wyniki badań dostępności sieci ASG-EUPOS podczas inwentaryzacji trasy kolejowej Kościerzyna - Kartuzy


 • Rafał Kocierz
  Automatyzacja procesu pomiaru objetości zbiorników cylindrycznych w oparciu o normę iso-7507


 • Tadeusz Koska
  Próba charakterystyki potencjału lokalnego rynku nieruchomości na przykładzie Łodzi


 • Sławomir Królewicz
  Cyfrowa korekcja winietowania zdjeć lotniczych


 • Zdzisław Kurczyński, Ryszard Preuss
  Wymagania wobec danych źródłowych dla generowania true-ortho


 • Krzysztof Kuśnierek
  Zastosowanie języka KML oraz systemu baz danych postgresql/postgis do wizualizacji wektorowych danych przestrzennych w internecie


 • Stanisław Latoś
  Współpraca Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie z władzami samorządowymi Polski południowej
  przy zakładaniu szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej III klasy


 • Elżbieta Lewandowicz
  Drzewa grafowe w analizach dostepności


 • Urszula Marmol
  Wykrywanie pojedynczych drzew na podstawie zintegrowanych danych lidarowych i fotogrametrycznych


 • Jerzy Miałdun
  Fotogrametryczne określenie przemieszczeń gruntu w trakcie laboratoryjnego eksperymentu geotechnicznego


 • Sławomir Mikrut
  Przydatność algorytmów podpikselowej detekcji cech w wybranych zagadnieniach fotogrametrycznych


 • Zygmunt Młynarczyk, Marcin Słowik
  Koncepcja atlasu metryk radarowych dla tworzenia przestrzennych baz danych komponentów środowiska przyrodniczego


 • Łukasz Ortyl
  Ilościowa ocena możliwości i dokładności wyznaczania grubości warstw konstrukcji nawierzchni dróg z zastosowaniem aparatury
  georadarowej RAMAC/GPR


 • Tomasz Owerko
  Badanie dokładności instrumentów RTK GNSS w oparciu o standard ISO 17123-8


 • Martyna Poręba
  Nowoczesne metody pomiarów mas ziemnych


 • Krystian Pyka
  Jak ocenić jakość fotometryczną ortofotomapy?


 • Jerzy Pyrchla, Marek Kowalewski
  Dokładność hydrodynamicznych modeli Bałtyku a bezpieczeństwo w polskim rejonie odpowiedzialności sar


 • Zbigniew Siejka
  Wykorzystanie pomiarów GNSS do wyznaczania współrzednych podstawowej osnowy realizacyjnej na terenach oddziaływań górniczych


 • Zbigniew Sitek, Józef Jachimski, Jerzy Bernasik, Krystian Pyka
  Rys historyczny rozwoju Katedry Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska


 • Michał Strach
  Pomiary dróg kolejowych i obiektów z nimi związanych oraz opracowanie wyników na potrzeby modernizacji kolei konwencjonalnych


 • Regina Tokarczyk, Piotr Tokarczyk
  Wykorzystanie analiz typu GIS do detekcji wybranych cześci anatomicznych ciała ludzkiego dla potrzeb badania wad postawy


 • Anna Trembecka, Anita Kwartnik-Pruc
  Geodezyjno-prawne problemy związane z przygotowaniem dokumentacji dla celów inwestycji drogowych na terenie Krakowa


 • Piotr Wężyk, Radosław Sroga, Piotr Szwed, Marta Szostak, Piotr Tompalski,Krystian Kozioł
  Wykorzystanie technologii naziemnego skaningu laserowego w określaniu wybranych cech drzew i drzewostanów


 • Ireneusz Wyczałek
  Badania wrażliwości numerycznego modelu terenu na wpływ otoczenia


 • Sponsorzy zeszytu