Wytyczne dla autorów

Formularz publikacji

– formularz publikacji w wersji edytowalnej (docx) 

– formularz publikacji w wersji nieedytowalnej (pdf) 

Szablon artykułu:

– szablon artykułu w wersji edytowalnej (docx) 

– szablon artykułu w wersji nieedytowalnej (pdf) 

Informacje dla Autorów

wersja pdf

O Czasopiśmie

Wydawnictwo „Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji” jest wydawnictwem ciągłym o charakterze naukowym, wydawanym pod opieką naukowych organizacji stanowiących Organ Założycielski tj. obecnie:

  • Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji
  • Sekcja Fotogrametrii, Teledetekcji, Kartografii i SIP Komitetu Geodezji PAN
  • Stowarzyszenie Kartografów Polskich
  • Klub Teledetekcji Polskiego Towarzystwa Geograficznego

Czasopismo wydawane jest od 1990 roku. Od 2014 regularnie wydawane jako półrocznik. Szeroka tematyka czasopisma obejmuje prace naukowe będące artykułami prezentującymi wyniki badań własnych oraz opracowania monograficzne i artykuły przeglądowe z zakresu fotogrametrii i teledetekcji oraz kartografii i systemów informacji geograficznej. Tomy Archiwum wydawane są w języku polskim lub języku angielskim.
Wersją pierwotną czasopisma jest wydanie papierowe. Pełne teksty artykułów są publikowane na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji na: http://www.sgp.geodezja.org.pl/ptfit/
Publikacje ujęte w wydawnictwie „Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji” są indeksowane w:

  • Bazie danych o zawartości polskich czasopism technicznych” BazTech – http://baztech.icm.edu.pl

Zgłoszenie artykułu

W momencie zgłaszania publikacji autor proszony jest o wypełnienie formularza publikacji, który zawiera informacje o autorach, afiliacji, wkładzie procentowym poszczególnych autorów oraz źródłach finansowania publikacji. Formularz po podpisaniu odesłany powinien być w wersji papierowej bądź w postaci skanu na adres Redakcji. W przypadku otwartego ogłoszenia do zgłaszania artykułów do publikacji AFKiT zgłoszenie publikacji dokonywane jest poprzez przesłanie jego treści bezpośrednio na adres mailowy Redakcji. W tym przypadku Wydawca zastrzega możliwość dokonania płatności za umieszczenie artykułu w tomie Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. W przypadku referatów prezentowanych na określonych konferencjach współorganizowanych przez Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji, publikacja jest bezpłatna. Dopuszczalne jest wtedy przekazanie publikacji Redaktorowi Zeszytu powoływanego przez Redaktora Naczelnego. Redaktor Zeszytu wraz z Redaktorem Naczelnym i Redaktorami Tematycznymi podejmuje decyzję o poddaniu zgłoszonych artykułów procesowi niezależnej recenzji. W przypadku pozytywnej recenzji autor otrzymuje artykuł do ostatecznej akceptacji.

Opracowanie artykułu

Artykuł należy przygotować zgodnie z załączonym opisem w szablonie Archiwum FKiT. Autor przygotowuje wersję tzw. „camera ready”. ostateczna wersje artykułów złożona jest z materiałów dostarczonych przez autorów po uwzględnieniu uwag recenzentów. Redakcja zastrzega prawo poddania tekstów opracowaniu edytorskiemu.

Proces recenzji

Pełny tekst artykułu z rysunkami, tabelami i streszczeniami przesyła się do przynajmniej dwóch niezależnych recenzentów w trybie dwustronnie anonimowym (double-blind review). Recenzenci wybierani są spośród aktywnie działających w krajowym i międzynarodowym środowisku naukowym. Przy doborze recenzentów Redaktor Naczelny wraz z Redaktorem Zeszytu biorą pod uwagę przede wszystkim kompetencje recenzenta w tematyce związanej ze zgłoszonym artykułem, a także brak powiązań, które mogłyby ewentualnie rzutować na nieobiektywną ocenę pracy zarówno w pozytywnym jak i negatywnym względzie, w tym odmienność afiliacji Autora i przypisanego artykułowi Recenzenta
Recenzenci wypełniają formularz recenzji oceniając artykuł w punktacji od 0 do 30 punktów, rekomendując Redakcji:

  • przyjęcie artykułu w wersji nadesłanej do recenzji,
  • przyjęcie artykułu po uwzględnieniu poprawek/zmian z zastrzeżeniem ponownego otrzymania poprawionego tekstu lub braku potrzeby wglądu w poprawiony tekst
  • nieprzyjęcie artykułu

W przypadku dwóch recenzji o odmiennej rekomendacji co do publikacji, decyzję o publikacji podejmuje Redaktor Naczelny w porozumieniu z Redaktorami Tematycznymi. Redaktor Naczelny może również w takiej sytuacji powołać trzeciego Recenzenta. O wyniku recenzji Redakcja informuje autora zgłaszającego tekst publikacji. Tekst jest przesyłany pocztą elektroniczną do autora celem ewentualnego uzupełnienia lub poprawienia według uwag Recenzentów oraz Redaktorów językowego i statystycznego.

Redakcja zwraca szczególną uwagę na brak akceptacji na zjawiska określane terminami „ghostwriting” „guest authorship”. Z „ghostwriting” oraz mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem /współautorem publikacji. Zjawiska te są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).