NOWE WŁADZE POLSKIEGO TOWARZYSTWA FOTOGRAMETRI I TELEDETEKCJI WYBRANE

Data publikacji: 01.12.2022

W dniu 29 listopada 2022r. w siedzibie Stowarzyszenia Geodetów Polskich przy ul. Czackiego w Warszawie odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji. Spotkanie rozpoczęła ustępująca Prezes PTFiT prof. Aleksandra Bujakiewicz, przedstawiając sprawozdanie z działalności Towarzystwa za ostatnie 5 lat obejmujące realizowane konferencje, warsztaty, szkolenia, opiniowanie i współtworzenie aktów prawnych. Sprawozdanie omawiało także sprawy Kongresu ISPRS z czerwca 2022 roku. Płynnie łączyło się ono z podsumowaniem bogatego, liczącego 21 lat przewodniczenia organizacji przez Panią Profesor. Ważnym punktem prezentacji było przedstawienie historii wszystkich sympozjów organizowanych lub współorganizowanych przez Towarzystwo, zarówno tych fotogrametrycznych jak i geoinformacyjnych. Budująca była frekwencja na ostatnim XXII Ogólnopolskim Sympozjum Fotogrametrycznym zorganizowanym po 4-letniej przerwie we wrześniu 2022r. w Krakowie. Połączone ono było z 70-leciem istnienia Katedry Fotogrametrii, Teledetekcji Środowiska i Inżynierii Przestrzennej na AGH. Pomimo przeciwności losu, jakimi niewątpliwie dla działalności stowarzyszeniowej była pandemia Covid-19, odbiór sprawozdania przez uczestników zebrania był pozytywny, co pozwoliło ustępującemu Zarządowi na uzyskanie absolutorium. Wraz z upływającą kadencją, piastowane funkcje wiceprezesów zakończyli rezygnując z kandydowania prof. Zdzisław Kurczyński z Politechniki Warszawskiej, prof. Krystian Pyka z AGH w Krakowie oraz prezes WPG mgr inż. Jacek Uchański.

Głosami osób zebranych na sali oraz uczestniczących w zebraniu w formie on-line wybrano nowy skład Zarządu Towarzystwa na lata 2022-2026. Zgodnie z przewidywaniami i sugestiami prof. Bujakiewicz skład zarządu uległ znacznemu odmłodzeniu.

Prezesem PTFiT został dr inż. Krzysztof Bakuła (Politechnika Warszawska). Wiceprezesami dr hab. inż. Grzegorz Jóźków prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), dr hab. inż. Piotr Sawicki prof. em. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) oraz mgr inż. Jacek Siedlik – prezes MGGP Aero. Sekretarzami wybrano dr inż. Tomasza Koguta (Politechnika Morska w Szczecinie) oraz dr inż. Artura Warchoła (Politechnika Świętokrzyska). Funkcje członków Zarządu pełnić będą dr hab. inż. Sławomir Mikrut prof. AGH oraz dr inż. Antoni Rzonca (obaj z AGH w Krakowie), dr inż. Magdalena Pilarska-Mazurek (Politechnika Warszawska), dr inż. Jarosław Wajs (Politechnika Wrocławska), dr inż. Jakub Szulwic (Politechnika Gdańska) oraz dr hab. inż. Marek Mróz prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie).

 fot. Ludmiła Pietrzak, Przegląd Geodezyjny

Oprócz formalności związanych ze zmianą władz Towarzystwa odbyła się także dyskusja na temat bieżących spraw związanych z fotogrametrią oraz planów nad przyszłą działalnością PTFiT. Przyczynkiem do powyższej była analiza odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie rozesłanej do członków PTFiT. Już na początku wymieniono konieczność aktywizacji PTFIT w tworzeniu standardów opracowań fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, które pomogą w standaryzacji i należytym opracowaniu danych szczególnie fotogrametrii niskopułapowej. Zwrócono również uwagę na konieczność przywrócenia fotogrametrii jako technologii wykorzystywanej przy modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Podkreślono, że pomimo iż Polska jest największym pod względem wolumenu rynkiem w Europie, na którym zamawia się dane fotolotnicze, nadal brakuje wśród zamawiających i odbierających prace od wykonawców osób merytorycznie przygotowanych do oceny produktów fotogrametrycznych. Temat konieczności szerzenia wiedzy o produktach i możliwościach dzisiejszej fotogrametrii przez osoby posiadające wiedzę i doświadczenie w tym zakresie, przewijał się w zasadzie w wypowiedziach wszystkich dyskutantów. W toku dyskusji zauważono także mniejszą aktywność Towarzystwa na polu teledetekcji. Rekomendacją stała konieczność otwarcia się z technologiami fotogrametrycznymi oraz wiedzą fachową na inne gałęzie gospodarki m.in. inżynierię środowiska. Dyskutowano o przyszłości rocznika Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, trwających konkursach prac dyplomowych, a także o możliwości wspólnych organizacji przyszłych konferencji w tym kolejnego Ogólnopolskiego Sympozjum Geoinformacyjnego z innymi siostrzanymi organizacjami w 2023 r. oraz konferencjami ISPRS, które mogą w najbliższych latach odbyć się w Polsce.

Wszystkie osoby zainteresowane działalnością w Polskim Towarzystwie Fotogrametrii i Teledetekcji zapraszamy do kontaktu. Szczegóły można również znaleźć na stronie www – www.ptfit.sgp.geodezja.org.pl. PTFiT jest samodzielną sekcją naukową Zarządu Głównego SGP liczącą kilkudziesięciu członków SGP. Towarzystwo założono w 1930 r. i reprezentuje ono Polskę w Międzynarodowym Towarzystwie Fotogrametrii i Teledetekcji – ISPRS. Aby zostać jego członkiem PTFiT należy zostać członkiem jednego z oddziałów SGP, a następnie zgłosić chęć działania w PTFiT.