AFKiT vol. 10, Kraków 2000

In memoriam

Jubileusz 70-Iecia PTFiT – prezentacje zaproszonych gości

Tematyka obrad XIX Kongresu Międzynarodowego Towarzystwa Fotogrametrii
i Teledetekcji (ISPRS), Amsterdam 2000

Prezentacje uczestników Jubileuszowego Sympozjum PTFiT